24 april 2015Btw-heffing van dienstverlener en afnemer in strijd met neutraliteitsbeginsel

In 2010 heeft het in Duitsland gevestigde GST – Sarviz (hierna: Sarviz) technische en adviesdiensten verricht voor de Bulgaarse vennootschap GST Skafolding Balgaria EOOD (hierna: GST). GST meende dat Sarviz in deze periode niet beschikte over een vaste inrichting op het Bulgaarse grondgebied en heeft daarom op grond van de verleggingsregeling de verschuldigde btw betaald over de diensten. GST heeft nota’s opgesteld bij de door Sarviz uitgereikte facturen en deze opgenomen in het verkoopregister. In 2012 stelde de Bulgaarse fiscus vast dat Sarviz in 2010 over een vaste inrichting in Bulgarije beschikte en derhalve btw verschuldigd was over haar diensten. Sarviz heeft deze btw betaald en vervolgens verzocht om verrekening of teruggaaf van de betaalde btw. De fiscus heeft deze teruggaaf echter geweigerd, omdat in casu niet was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de teruggaaf van btw. Volgens de fiscus kon de btw namelijk niet als onverschuldigd worden aangemerkt en worden teruggegeven, omdat de naheffingsaanslag een geldige administratieve handeling was er geen rechterlijke beslissing of toepasselijk administratief besluit was, zoals vereist in het Bulgaarse recht. Op grond van het nationale recht kunnen belastingdocumenten niet meer worden aangepast als een naheffingsaanslag is vastgesteld. 

De Bulgaarse rechter heeft in deze zaak vier vragen gesteld aan het HvJ EU inzake de verschuldigdheid van de btw en de beginselen van fiscale neutraliteit en btw-nautraliteit. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de btw uitsluitend verschuldigd is door de belastingplichtige die een dienst verricht, als die dienst verricht is vanuit een vaste inrichting in de lidstaat waar de btw verschuldigd is. Het is uitgesloten dat de btw door twee personen tegelijk verschuldigd is. De omstandigheid dat de afnemer van de diensten de btw heeft betaald op basis van de onjuiste veronderstelling dat de dienstverrichter niet over een vaste inrichting beschikte en daarom de verleggingsregeling van toepassing was, rechtvaardigt niet dat de fiscus van bovengenoemde regel zou afwijken door de afnemer van de diensten aan te merken als de persoon die gehouden is tot voldoening van de btw.

Het beginsel van neutraliteit van de btw verzet zich volgens het HvJ tegen een nationale bepaling zoals de Bulgaarse, op grond waarvan de fiscus aan de dienstverrichter de teruggaaf van betaalde btw kan weigeren terwijl de afnemer van de diensten, die eveneens btw over deze diensten heeft betaald, het recht op btw-aftrek is ontzegd omdat hij niet over het benodigde belastingdocument beschikte en belastingdocumenten volgens het nationale recht niet meer mogen worden aangepast als een definitieve naheffingsaanslag is vastgesteld. Om de neutraliteit te waarborgen, moeten lidstaten de mogelijkheid opnemen om, als de opsteller van de factuur te goeder trouw is, alle ten onrechte gefactureerde btw te herzien. Dit is aan de orde als de opsteller van de factuur tijdig het gevaar voor verlies van belastinginkomsten volledig heeft uitgeschakeld. In casu is dit het geval, aangezien de fiscus de ontvanger van de facturen definitief het recht heeft ontzegd op aftrek van de btw die hij op grond van de verleggingsregeling had betaald. De dienstverrichter kan de facturen niet aanpassen en de afnemer van de diensten niet om betaling van de btw verzoeken, zodat de weigering van de fiscus ervoor zorgt dat hij de btw-last draagt. Dit is volgens het HvJ EU in strijd met het beginsel van de neutraliteit van de btw.  Dit zou slechts anders zijn als de dienstverrichter na betaling van de btw de mogelijkheid had om de facturen aan te passen en de afnemer van de diensten kon verzoeken om betaling van de btw, die de afnemer vervolgens terug zou vragen van de fiscus. De onmogelijkheid om belastingdocumenten aan te passen is in casu niet noodzakelijk om inning van btw te verzekeren en fraude te voorkomen.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op