22 mei 2013Btw-heffing privégebruik woning beperkt tot werkelijk privégebruik

Btw-ondernemer A heeft in juni 2008 een bouwkavel geleverd gekregen en hierop een pand laten bouwen, dat in augustus 2009 is opgeleverd. Na oplevering is A het pand voor zowel zakelijke (17,5%) als privédoeleinden (82,5%) gaan gebruiken. A heeft het pand met bijbehorende grond, waarvan de totale kosten ruim € 350.000 exclusief btw bedroegen, volledig als ondernemingsvermogen geëtiketteerd. De btw ter zake van de aankoop van de grond en de bouw van het pand (ruim € 66.000) heeft A in 2008 en 2009 telkens volledig in aftrek gebracht. In de aangifte over het vierde kwartaal 2009 heeft A een bedrag ter zake van het privégebruik van het pand in 2009 opgenomen. Bij berekening van dit bedrag heeft A de hoogte van de vergoeding voor het privégebruik bepaald aan de hand van de door hem voor het verrichten van deze dienst ‘gemaakte uitgaven’. Dit bedrag heeft hij tijdsevenredig verminderd overeenkomstig het werkelijke gebruik, omdat hij het pand pas in augustus 2009 voor het eerst in gebruik heeft genomen. De inspecteur meent echter dat A niet gerechtigd is tot tijdsevenredige vermindering en heeft A daarom een naheffingsaanslag opgelegd van 10% van 82,5% van de totale grond- en bouwkosten. 

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat een tiende gedeelte van de grond- en bouwkosten de grondslag vormt voor de berekening van de btw die verschuldigd is voor het privégebruik van het pand in 2009. Het feit dat het pand in 2009 slechts vijf van de twaalf maanden mede voor privédoeleinden is gebruikt, brengt met zich mee dat slechts 5/12 van de aan 2009 toe te rekenen ‘gemaakte uitgaven’ betrekking heeft op het privégebruik in 2009. In de wet worden immers de werkelijk met het privégebruik verband houdende kosten in een zeker tijdvak bedoeld, waarbij moet worden uitgegaan van de werkelijke duur van dat privégebruik, aldus de Hoge Raad. De toerekening dient daarom tijdsevenredig plaats te vinden.

Zie 10.6.1.4 voor meer informatie over de heffing voor privégebruik.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op