19 juni 2018#Btw-blog: leasing auto’s en btw

Leasing van auto’s is populair, zowel zakelijk als privé. Op het gebied van de leasing van auto’s en btw zijn er de nodige Europese btw-ontwikkelingen die ook voor de Nederlandse leasingpraktijk van belang zijn. In deze btw-blog wil ik hierop nader ingaan. Eerst bespreek ik kort wanneer leasing van een auto voor de btw als een levering of een dienst moet worden aangemerkt en wat het belang hiervan is. Vervolgens ga ik op de vraag of financial leasing die voor de btw als de levering kwalificeert één onsplitsbare prestatie is. 

Leasing auto: goederenlevering of dienst?

De leasing van auto’s is voor de btw ofwel een goederenlevering ofwel een dienst. Dit onderscheid is niet alleen van belang voor de vraag in welk land de leasing belast is, maar ook voor de vraag of bij de terbeschikkingstelling van de auto btw verschuldigd is over de totale vergoeding, d.w.z.: de leasingtermijnen en de evt. optieprijs, (leasing is levering) of dat periodiek btw verschuldigd is over de leasingtermijnen (leasing is dienst).

Is sprake van operational leasing dan wordt de leasing voor de btw aangemerkt als een dienst. De btw-kwalificatie van financial leasing is lastiger. Financial leasing kan voor de btw zowel een goederenlevering als een dienst zijn. Wordt de eigendom van de auto uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn verkregen dan is sprake van een levering (huurkoop). Echter, ook indien de lessee tijdens of aan het einde van de looptijd van de leasingovereenkomst de mogelijkheid heeft de auto te kopen kan financial leasing voor de btw een goederenlevering zijn.

De Staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M (hierna: het leasingbesluit) aangegeven wanneer hij financial leasing als een goederenlevering aanmerkt. Hierbij merk ik op dat uit het Mercedes-Benz Financial Services UK-arrest van het HvJ volgt dat financial leasing niet alleen kwalificeert als huurkoop indien de eigendom uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn wordt verkregen (lees: de eigendomsverkrijging is zeker), zoals het leasingbesluit veronderstelt, maar ook indien de overeengekomen koopoptie de enige rationeel-economische keuze is (lees: de eigendomsverkrijging is waarschijnlijk). Zolang het leasingbesluit niet wordt aangepast, kan de lessor zich op dit beleid beroepen voor de kwalificatie van financial leasing als een levering of een dienst.

Financial leasing auto: één btw-belaste levering of ook btw-vrijgestelde kredietverlening?

Zoals reeds is opgemerkt, is de vaststelling of de leasing van een auto kwalificeert als een levering of een dienst van belang voor de vraag of bij de terbeschikkingstelling van de auto aan de lessee btw verschuldigd is over de totale vergoeding (leasingtermijnen en eventuele optieprijs). Is financial leasing voor de btw een levering dan geldt op grond van het leasingbesluit dat de Staatssecretaris van Financiën ervan uitgaat dat de leasing gesplitst wordt in de levering van de auto enerzijds (belast met 21% btw) en het verlenen van krediet (btw-vrijgesteld) anderzijds, mits de lessor:

  • het rentebestanddeel van de leasingtermijnen afzonderlijk aan de lessee in rekening brengt; én
  • het rentebestanddeel over een bepaalde periode en op grond van een specifiek overeengekomen rentepercentage berekent.

In het Verenigd Koninkrijk wordt een vergelijkbare beleidslijn gehanteerd. A-G Szpunar heeft in de prejudiciële zaak Volkswagen Financial Services Ltd het HvJ het advies  te geven te oordelen dat deze beleidslijn onjuist is en dat financial leasing die als een levering kwalificeert één onsplitsbare prestatie is die belast is tegen het algemene btw-tarief. Volgt het HvJ dit advies op dan betekent dit dat de Staatssecretaris van Financiën zijn beleidslijn in het leasingbesluit moet aanpassen.

Het aannemen van één btw-belaste prestatie is (vanwege het recht op volledige btw-aftrek) voordelig(er) bij zakelijke financial leasing aan lessees die (nagenoeg) volledig aftrekgerechtigd zijn. In de praktijk kan dit (aftrek)resultaat reeds bewerkstelligd worden door als lessor niet te voldoen aan voormelde twee voorwaarden in het leasingbesluit. Het aannemen van één btw-belaste prestatie is nadelig(er) bij zakelijke financial leasing van auto’s aan lessees die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn (bijv. banken, verzekeraars, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de overheid) en bij financial leasing van auto’s aan particulieren. Bij deze lessees zal het standpunt van A-G Szpunar ertoe leiden dat zij ook niet-aftrekbare btw in rekening gebracht krijgen over het rentebestanddeel van de leasingprijs. Dit betekent dat de financial leasing voor deze lessees duurder wordt en/of de lessor genoegen moet nemen met een lagere winstmarge.

Voor de leasingpraktijk is de uitkomst in de zaak Volkswagen Financial Services Ltd daarom van groot belang. Ik ben benieuwd of het HvJ het standpunt van A-G Szpunar gaat volgen. Mocht het HvJ dat doen dan mogen lessors in Nederland nog op de oude voet doorgaan (lees: geen btw berekenen over rentebestanddeel financial leasing) totdat de Staatssecretaris van Financiën het leasingbesluit heeft ingetrokken. Omdat het bij financial leasing gaat om langlopende overeenkomsten, doet een lessor er verstandig aan reeds nu te checken of hij op grond van de gesloten financial leasingcontracten en/of algemene voorwaarden gerechtigd is eventuele extra btw over het rentebestanddeel door te berekenen aan de lessee en dit zo nodig in toekomstige financial leasingcontracten en/of algemene voorwaarden aan te passen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Mandy Zhang is werkzaam als btw-specialist bij BTW-INSTITUUT

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op