19 september 2017Btw-aftrek exploitant vakantiepark voor reparatie gemeenschapsvoorziening

Het HvJ heeft geoordeeld dat een btw-ondernemer recht heeft op aftrek van voorbelasting, indien een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de reparatiedienst van een gemeenschapsvoorziening en het kunnen realiseren van het vakantiepark. Dat de dienst ook om niet ten goede komt aan de gemeente, doet hier niet aan af.

De Bulgaarse ondernemer Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD (hierna: Iberdrola) heeft in de gemeente Tsarevo percelen grond gekocht om daarop een vakantiepark te bouwen. Omdat de bestaande leidingen ongeschikt zijn voor de wateraansluiting, heeft Iberdrola met de gemeente een overeenkomst gesloten voor de reparatie van het pompstation voor afvalwater op eigen kosten die een derde partij zou uitvoeren. Na voltooiing van de werkzaamheden kunnen de gebouwen die Iberdrola in het vakantiepark van plan is te bouwen op het pompstation worden aangesloten. Iberdrola heeft de btw op de reparatiekosten in aftrek gebracht en in haar administratie opgenomen als uitgaven voor de realisatie van het vakantiepark. De Bulgaarse fiscus weigert de btw-aftrek vanwege de bestemming van de dienst voor een handeling ‘om niet’ aan de gemeente. De Bulgaarse bestuursrechter heeft geoordeeld dat Iberdrola recht heeft op btw-aftrek, omdat de herstelwerkzaamheden zouden worden gebruikt in het kader van zijn economische activiteit, namelijk de aansluiting op het pompstation van de vakantiewoningen. De verwijzende rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ over de rechtmatigheid van de beperking van de btw-aftrek van Iberdrola.

A-G Kokott was van mening dat Iberdrola geen recht heeft op btw-aftrek, omdat Iberdrola een dienst aan de gemeente heeft verricht om niet. Bovendien wordt de infrastructuur niet gebruikt in het kader van de verhuur van het vakantiepark. Het HvJ denkt hier anders over.

Het recht op btw-aftrek bestaat alleen voor ondernemers die zelf belaste prestaties verrichten. Daarbij dient in beginsel een rechtstreeks en onmiddellijk verband te bestaan tussen een bepaalde handeling in een eerder stadium en een of meer handelingen in een later stadium waarvoor recht op aftrek bestaat. Dit veronderstelt dat de kosten zijn opgenomen in de prijs van de belaste handelingen in een later stadium. Indien geen rechtstreeks onmiddellijk verband aanwezig is, heeft de ondernemer eveneens recht op aftrek wanneer de gemaakte kosten deel uitmaken van de algemene kosten en deze zijn verdisconteerd in de prijs van de door hem geleverde goederen of diensten. Het gaat dan om kosten die rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de gehele economische activiteit van de ondernemer. Om de aanwezigheid van het rechtstreekse verband te bepalen, moeten alle omstandigheden waarin de betrokken verrichtingen hebben plaatsgevonden in aanmerking worden genomen. Er dient dan alleen rekening te worden gehouden met handelingen die objectief verband houden met de belastbare activiteit van de ondernemer. Het HvJ oordeelt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de reparatiedienst en het kunnen realiseren van het vakantiepark door Iberdrola. Immers, de aansluiting aan het pompstation van de gebouwen die Iberdrola van plan was te bouwen, zou onmogelijk zijn geweest zonder het herstel van dit station, zodat de reparatie noodzakelijk was voor de verwezenlijking van het project van Iberdrola. Zonder het herstel had zij haar economische activiteiten niet kunnen uitoefenen. Dat deze dienst ook ten goede komt aan de gemeente kan er niet toe leiden dat het recht op btw-aftrek aan Iberdrola wordt ontzegd. Op grond van het voorgaande wordt het btw-aftrek volledig toegekend. Indien de werkzaamheden in verband met het herstel van het pompstation verder reiken dan noodzakelijk was om de aansluiting van de door Iberdrola gebouwde vakantiehuizen op het pompstation voor afvalwater te waarborgen, wordt slechts btw-aftrek aan Iberdrola toegekend voor dat deel van de kosten dat objectief noodzakelijk was om Iberdrola in staat te stellen haar belaste handelingen te verrichten. Dit dient de verwijzende rechter na te gaan.

 Voor het verkrijgen van een btw-aftrek van de gehele kosten is het van belang dat deze kosten niet alleen zijn opgenomen als algemene kosten, maar dat deze ook dienen te worden verdisconteerd in de vergoeding die de ondernemer zelf in rekening brengt voor zijn economische activiteiten. Anders is een rechtstreeks en onmiddellijke samenhang met de algehele economische activiteit niet aanwezig. Wij juichen het oordeel van het HvJ toe in het licht van de Sveda-zaak. In Nederland geldt namelijk (onder voorwaarden) de goedkeuring dat een projectontwikkelaar recht heeft op volledige aftrek van de btw op de kosten die zijn gemaakt voor de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen die een projectontwikkelaar om niet of tegen een vergoeding van € 1 aan de gemeente overdraagt. Het oordeel is in overeenstemming met de huidige Nederlandse praktijk voor wat betreft de aftrek van voorbelasting bij de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen. Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op