14 november 2011Bijzondere regelingen

Verkoop winkelvoorraad en -uitrusting door verhuur benodigde winkelruimte onbelast??
De overdracht van een onderneming ‘going concern’ is op grond van art. 37d Wet OB niet belast met btw. Het voordeel van deze bijzondere regeling is dat de koper van de onderneming geen btw moet voorfinancieren en de verkoper niet per overgedragen goed/dienst moet bepalen of, en zo ja, hoeveel btw verschuldigd is. In de praktijk moet per individueel geval getoetst worden of hetgeen de verkoper overdraagt een onderneming going concern vormt. Bij die beoordeling is het relevant of de koper met de door de verkoper overgedragen goederen en/of diensten (voorraad, de winkeluitrusting, de winkelruimte, personeel, lopende contracten, cliëntenportefeuille, handelsnaam, licenties, etc.) een onderneming kan voortzetten. Indien een exploitant van een sportwinkel de winkelvoorraad en -uitrusting overdraagt en daarnaast de winkelruimte voor onbepaalde tijd verhuurt, rijst de vraag of dit voldoende is voor een onbelaste overdracht van een onderneming. In het Christel Schriever-arrest heeft HvJ EU deze vraag (in beginsel) bevestigend beantwoord. Voor een onbelaste overdracht van een winkel is het dus niet noodzakelijk om (ook) de winkelruimte te verkopen. De vraag is echter of ook de verhuurdienst onder de bijzondere regeling valt. In de betreffende procedure was niet in geschil dat de verhuur zelf niet, maar uitsluitend de overgedragen winkelvoorraad en -uitrusting onder de bijzondere regeling vallen. De rechtspraak van de Hoge Raad is hiermee in overeenstemming. Naar het oordeel van ons hoogste rechtscollege vallen langlopende diensten, zoals de verhuur van winkelruimte en het detacheren van personeel, buiten de reikwijdte van deze bepaling. De doorlopende diensten, zoals de verhuur van winkelruimte en het detacheren van personeel, door de verkoper aan de koper moeten dus wel worden meegenomen om te bepalen of een onderneming going concern is overgedragen, maar delen niet in de bijzondere regeling. Dat in de procedure van Christel Schriever de verhuur van winkelruimte meegenomen moet worden is van belang omdat alleen de overdracht van een winkelvoorraad en -uitrusting onvoldoende is voor een overdracht van een onderneming. In 11.5 vindt u meer informatie over de bijzondere regeling voor de overdracht van een onderneming en kunt u de betreffende arresten van het HvJ EU en de Hoge Raad downloaden.  ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op