4 mei 2015Bij btw-heffing interne levering over aankoopprijs soortgelijk goed irrelevant of rente tot kostprijs behoort

Bij de berekening van de btw over de interne levering is het irrelevant of en deel van de aankoopprijs van een soortgelijk goed het gevolg is van de betaling van intercalaire interest, aldus het HvJ EU.

De Belgische btw-ondernemer Property Development Company NV (hierna: Prodeco) heeft tussen 1991 en 1994 een kantoorpand laten bouwen met de bedoeling dit te verkopen. Zij heeft dit gebouw als voorraad geboekt, waarbij zij bij de waardering van de voorraad – in overeenstemming met de door haar opgestelde waarderingsregels – de intercalaire interest mee geactiveerd heeft. Deze intercalaire interest was de rente die Prodeco tegen het tarief van de voor de oprichting aangegane lening was betaald over de leenbedragen die tijdens de bouw zijn vrijgegeven. Prodeco heeft de btw op de bouwkosten in aftrek gebracht. In 1995 en de daarop volgende jaren heeft Prodeco het gebouw, in afwachting van de verkoop ervan (die uiteindelijk in 2000 zou plaatsvinden) verhuurd. Tijdens een controle heeft de Belgische fiscus geconcludeerd dat Prodeco nagelaten heeft een interne levering aan te geven en de hierop betrekking hebbende btw nagevorderd. Prodeco heeft deze btw deels betaald, namelijk voor het bedrag dat overeenkomt met de door haar in aftrek gebrachte bouw-btw, ruim € 1,7 mio. Zij heeft echter geweigerd het andere deel van ruim € 550.000 te betalen, omdat dit bedrag was berekend op basis van de interest die Prodeco had betaald voor de lening ter financiering van de oprichting van het kantoorgebouw. 

Aan het HvJ EU is de prejudiciële vraag voorgelegd of de maatstaf van heffing voor de berekening van de btw over de interne levering de bij de oprichting betaalde intercalaire interest moet omvatten. In de beantwoording merkt het HvJ EU allereerst op dat de verwijzende rechter terecht heeft vastgesteld dat de maatstaf van heffing voor de berekening van de btw over de bestemming van een gebouw dat de belastingplichtige niet heeft aangekocht maar heeft doen optrekken en waarvoor op de markt soortgelijke goederen bestaan, gelijk is aan de aankoopprijs van soortgelijke gebouwen op het tijdstip van deze bestemming. Hierbij is het van belang dat de goederen waarvan de aankoopprijs als criterium geldt, gebouwen zijn waarvan de ligging, de omvang en de andere wezenlijke kenmerken vergelijkbaar zijn met die van het betrokken gebouw. Daarentegen is het volgens het HvJ EU van geen belang of de aankoopprijs van de soortgelijke gebouwen de intercalaire interest omvat die in voorkomend geval is betaald bij de oprichting van die gebouwen. Het criterium van de aankoopprijs van soortgelijke goederen stelt de fiscus immers in staat om zich te baseren op de marktprijzen voor dit soort goederen op het tijdstip van de bestemming van het betrokken gebouw, zonder dat in detail behoeft te worden onderzocht welke waardecomponenten tot deze prijzen hebben geleid. Het is naar het oordeel van het HvJ EU derhalve van geen belang of een deel van de aankoopprijs het gevolg is van de betaling van intercalaire interest. 

 In Nederland is de interne levering per 1 januari 2014 afgeschaft.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op