16 februari 2015Beurshandelaar verlegde btw verschuldigd over ingekochte technische en informatiediensten

X B.V. is wereldwijd actief als financial trading company en market maker. Zij geeft continu bied- en laatprijzen af voor bepaalde financiële instrumenten waarvoor zij bereid is deze te (ver)kopen, zodat continu handel in deze instrumenten mogelijk is. X B.V. handelt met eigen kapitaal op de financiële markten. Ook is zij actief in de arbitragehandel (het behalen van winst uit koersverschillen tussen dezelfde financiële instrumenten) en met hedging (het afdekken van de risico’s van een financieel instrument met een ander financieel instrument). X B.V. is lid van diverse beurzen en schakelt voor handel op andere handelsplatforms een prime broker in. In 2009 heeft X B.V. overeenkomsten gesloten op basis waarvan I N.V. voor X B.V. optreedt als prime broker, clearing member en settlement member. Ook koopt X B.V. andere diensten in bij I N.V., zoals software(licenties), koersinformatie, market data, rackspace/co-locatie en connectivity. De in Londen gevestigde vaste inrichting van I N.V. stuurt maandelijks een factuur aan X B.V. 

X B.V. heeft in 2012 een suppletieaangifte ingediend voor de jaren 2010 en 2011, waarin zij aangeeft dat de verleggingsregeling moet worden toegepast op een aantal diensten die zij heeft afgenomen van dienstverleners die gevestigd zijn in de EU en derde landen. De inspecteur heeft daarop aangegeven dat de verleggingsregeling op meer diensten van toepassing is. Naar zijn mening is X B.V. verlegde btw verschuldigd ter zake van de diensten die zij heeft afgenomen van I B.V. en de diensten van andere buitenlandse dienstverleners die als volgt zijn beschreven: software(licenties), koersinformatie, Market Data/ Bid & Ask, broker services, connectivity. 

Tussen partijen is in geschil of de diensten die X B.V. van onder andere I N.V. heeft afgenomen, zijn vrijgesteld van btw-heffing. Hierbij is het ten eerste de vraag of de diensten van I N.V. en het afnemen van koersinformatie en Market Data/Bid & Ask één geheel vormen met het lidmaatschap van de beurs cq. de inschakeling van de dienstverrichter als prime broker en ten tweede of deze diensten onder de btw-vrijstelling vallen. Voorts is in geschil waar de plaats van dienst is gelegen van de als ‘rackspace/co-locatie’ aangeduide dienst, die het recht verleent om hardware in een rek of stelling zo dicht mogelijk bij de beurs te plaatsen, zodat een zo snel mogelijke communicatie met de beurs mogelijk is. X B.V. meent dat sprake is van vrijgestelde diensten en dat de plaats van de als ‘rackspace/co-locatie’ aangeduide dienst gelegen is in het land waar de onroerende zaak is gelegen, zodat deze dienst niet in Nederland belastbaar is. 

Rechtbank Noord-Holland heeft in deze zaak geoordeeld dat geen sprake is van een geheel aan diensten. Objectief gezien heeft X B.V. diverse, zelfstandige diensten afgenomen en niet een geheel. De diensten zijn evenmin afzonderlijk beschouwd naar hun aard vrijgesteld. Zij zijn namelijk niet aan te merken als ‘handelingen inzake effecten en andere waardepapieren’, omdat het om technische diensten gaat die niet kenmerkend en essentieel zijn voor de vrijgestelde handelingen inzake (bemiddeling daaronder begrepen) effecten. Met betrekking tot de plaats van de als ‘rackspace/co-locatie’ aangeduide dienst overweegt de rechtbank dat het recht om hardware in een rek of stelling in een gebouw te plaatsen  gelijk te stellen is met het (btw-belaste) recht om een sigarettenautomaat in een etablissement te plaatsen. X B.V. heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij het exclusieve gebruiksrecht van (een deel van) een onroerende zaak heeft, zodat geen sprake is van de vrijgestelde verhuur van onroerend goed. De rechtbank verklaar het beroep van X B.V. ongegrond.

Zie