18 oktober 2017Beurshandelaar verlegde btw verschuldigd over ingekochte technische en informatiediensten

Bij het afnemen van diensten van buitenlandse btw-ondernemers kan een Nederlandse btw-ondernemer hierover (naar hem) verlegde btw verschuldigd zijn. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een beurshandelaar verlegde btw verschuldigd is over door hem in het buitenland ingekochte technische en informatiediensten.

Feiten
In deze zaak gaat het om een B.V. (hierna: de beurshandelaar) die wereldwijd actief is als financial trading company en market maker. De beurshandelaar geeft continu bied- en laatprijzen af voor bepaalde financiële instrumenten waarvoor hij bereid is deze te (ver)kopen, zodat continu handel in deze instrumenten mogelijk is. De beurshandelaar handelt met eigen kapitaal op de financiële markten. Ook is hij actief in de arbitragehandel (het behalen van winst uit koersverschillen tussen dezelfde financiële instrumenten) en met hedging (het afdekken van de risico’s van een financieel instrument met een ander financieel instrument). De beurshandelaar is lid van diverse buitenlandse beurzen. In het kader van zijn handelsactiviteiten koopt de beurshandelaar diverse diensten in bij de beurzen waarvan hij lid is alsmede bij de prime broker. De beurshandelaar neemt de volgende diensten af bij beurzen waarvan hij lid is :

  • market data/bid & ask. Het betreft het verstrekken van zogenoemde real-time informatie die de beurshandelaar in staat stelt haar activiteiten op de beurs optimaal te verrichten.
  • connectivity/webtrading. Die diensten houden in dat de beurshandelaar inloggegevens krijgt voor de toegang tot het systeem van de beurs.

Voor het handelen op beurzen waarvan de beurshandelaar geen lid is, maakte zij gebruik van de diensten van A NV (prime broker). Hiervan neemt zij de volgende diensten af: software (licenties), koersinformatie, market data: bid & ask, connectivity en rackspace. Een rackspace is een ‘specifically defined space’ voor de installatie van computer hardware in het datacenter, welke uitsluitend dient voor het tot stand brengen van verbindingen met beurzen en andere handelsplatformen. Deze ruimte bevindt zich in deze zaak buiten Nederland.

Procedureverloop
De beurshandelaar heeft alleen de verleggingsregeling toegepast op de diensten van de prime broker. De inspecteur is van mening dat de beurshandelaar voor alle afgenomen diensten btw is verschuldigd op grond van de verleggingsregeling. De beurshandelaar is zowel door Rechtbank Noord-Holland als Hof Amsterdam in het ongelijk gesteld. A-G Ettema heeft de Hoge Raad geadviseerd om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat het cassatiemiddel tegen het oordeel van het hof, inhoudende dat de diensten market data/bid & aks en connectivity/webtrading afzonderlijke diensten zijn, niet slaagt. Indien, zoals het hof heeft vastgesteld, binnen de kring van afnemers van dezelfde diensten het belang bij het afnemen van die diensten tussen groepen afnemers onderling verschilt, kan dat een aanwijzing zijn dat geen sprake is van één onsplitsbare prestatie. De uitspraak van het hof en de gedingstukken laten naar het oordeel van de Hoge Raad geen andere gevolgtrekking toe dan dat de afgenomen diensten niet zijn aan te merken als btw-vrijgestelde bemiddeling bij financiële diensten, zodat het standpunt dat het hof nagelaten heeft dit te onderzoeken reeds hierom moet worden verworpen. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt evenmin. De Hoge Raad oordeelt dat uit de bankenresolutie redelijkerwijs niet kan worden afgeleid dat diensten die vergelijkbaar zijn met de door de beurshandelaar afgenomen diensten btw-vrijgesteld zijn. Tot slot oordeelt de Hoge Raad – onder verwijzing naar het RR Donnelly Global Turnkey Solutions Poland-arrest – dat redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar dat de rackspacediensten geen diensten zijn die betrekking hebben op een onroerende zaak.

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat niet onderkend wordt dat over in het buitenland aangekochte diensten, waarbij een factuur zonder btw ontvangen wordt, in Nederland (verlegde) btw verschuldigd kan zijn. Met name voor afnemers die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn kan het een onaangename verrassing zijn indien deze fout pas jaren later aan het licht komt. Ook de beurshandelaar in deze zaak lijkt over het hoofd te hebben gezien dat hij verlegde btw verschuldigd is over de ingekochte technische en informatiediensten. Hoewel de beurshandelaar allerlei gronden aanvoert om deze naheffingsaanslag van tafel te krijgen, is het naar onze mening veelzeggend dat deze gronden door de rechtbank, het hof, de A-G en de Hoge Raad eensluidend worden verworpen. De uitkomst in deze zaak is dan ook niet verrassend te noemen. Zoals wij in ons commentaar op de conclusie van de A-G schreven, moet het de beurshandelaar worden toegegeven dat de rackspace-diensten in sommige lidstaten als diensten met betrekking tot een onroerende zaak worden beschouwd. Niettemin achten wij het – gelet op het RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland-arrest van het HvJ – terecht dat de Hoge Raad hierover geen prejudiciële vraag stelt, omdat het hof heeft vastgesteld dat geen bepaalde ruimte ter beschikking wordt gesteld aan de beurshandelaar. Zie 8.3.1 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor financiële activiteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op