14 maart 2014Belgische btw-heffing reishandelingen buiten de EU toegestaan

De Belgische vennootschap Jetair NV (hierna: Jetair) maakt onderdeel uit van de groep en btw-eenheid Travel4you, die daarnaast bestaat uit zes andere vennootschappen. Jetair en Travel4you organiseren vakantiereizen waarvoor zij een beroep doen op diensten van derden, met name hotels en luchtvaartmaatschappijen. Jetair en Travel4you menen dat hun reizen buiten de EU niet aan btw zijn onderworpen. Zij hebben daarom verzoeken om teruggaaf van de in de periode 2001 tot en met 2010 over deze reizen betaalde btw ingediend. De Belgische fiscus meent dat de reizen wel degelijk belast zijn in België, is daarom niet akkoord gegaan met de teruggaaf en heeft een proces-verbaal voor overtredingen opgemaakt.

Vaststaat dat reizen buiten de EU in België vóór 1 december 1977 waren vrijgesteld van btw-heffing. De Belgische wetgever heeft op deze datum, vlak voor de invoering van de Zesde Richtlijn op 1 januari 1978, de wetgeving gewijzigd zodat de reishandelingen buiten de EU met btw belast werden. In de Zesde Richtlijn was de bepaling opgenomen dat dergelijke reizen btw-vrijgesteld zijn, maar daarnaast was de standstillbepaling opgenomen dat de reizen btw-belast mochten blijven indien ze vóór de invoering van de Zesde Richtlijn reeds door de lidstaat belast werden. De vraag is of België, door de wetgeving een maand voor de inwerkingtreding van de richtlijn aan te passen, juist heeft gehandeld.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de wetgever van de Unie de lidstaten de bevoegdheid heeft verleend af te wijken van de bepaling dat reizen buiten de EU btw-vrijgesteld zijn. De lidstaten dienden zich tijdens de omzettingsperiode van nationaal naar unierecht, die duurde van 23 mei 1977 tot 1 januari 1978, echter te onthouden van het nemen van maatregelen die de verwezenlijking van het door de richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen brengen. In casu is dit volgens het HvJ EU niet het geval, hoewel de Belgische wetgeving tijdens de omzettingsperiode is gewijzigd.

Het is aan de wetgever van de Unie om de definitieve regeling voor de btw-vrijstellingen vast te stellen en de nationale btw-wetgevingen op die wijze geleidelijk te harmoniseren. Zolang geen definitieve unierechtelijke regeling is vastgesteld kunnen de lidstaten hun wetgeving blijven handhaven, zonder dat strijd is met het unierecht. België schendt noch het gelijkheidsbeginsel, noch het evenredigheidsbeginsel, noch het beginsel van fiscale neutraliteit door – met gebruikmaking van de standstillbepaling – reizen buiten de EU te belasten met btw.

Zie 11.6 voor meer informatie over btw en reisbureaus.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op