18 september 2013Belastingplan 2014

Op Prinsjesdag 2013 zijn de fiscale plannen voor 2014 gepresenteerd. Meestal wordt het totaal aan fiscale wetsvoorstellen aangeduid als het Belastingplan. Strikt genomen is het Belastingplan slechts één van de fiscale wetsvoorstellen. Als we spreken over het Belastingplan 2014 als het totale pakket aan fiscale maatregelen dan duidt dit op de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2014
  • Overige Fiscale Maatregelen 2013
  • Wet aanpak fraude en toeslagen en fiscaliteit
  • Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Voor elk van de hiervoor genoemde wetsvoorstellen zetten wij voor u op een rij welke btw-consequenties hierin opgenomen zijn.

Belastingplan 2014

Afschaffing integratieheffing

Minister Blok schreef in zijn brief van 30 augustus 2013 aan de Tweede Kamer dat een van de afspraken met Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, is dat de integratieheffing (voor de uitleg van de integratieheffing zie 2.2 btw-handboek) voor de btw wordt afgeschaft. Omdat onduidelijk was of de integratieheffing alleen voor de woningcorporaties zou vervallen is hierover op 5 september jl. door de Kamerleden Omtzigt en Knops (beiden CDA) om opheldering gevraagd. Deze onduidelijkheid is met de publicatie van het Belastingplan 2014 weggenomen. Hierin is aangegeven dat de integratieheffing volledig (en dus niet alleen voor woningcorporaties) vervalt.

Voor niet (volledig) aftrekgerechtigde btw-ondernemers die in 2014 een in eigen bedrijf vervaardigd goed (mede) voor niet-aftrekgerechtigde prestaties in gebruik nemen geldt dat de btw die in 2013 en vorige jaren (vanwege de integratieheffing) is teruggevraagd door middel van de herzieningsregels wordt gecorrigeerd (voor de uitleg van deze herzieningsregels zie 10.5 btw-handboek).

Vanwege de afschaffing van de integratieheffing per 2014 kan het voor bouwprojecten die eind 2013 worden opgeleverd fiscaal voordelig(er) zijn om de ingebruikneming uit te stellen tot begin 2014.

Personenalarmeringsdiensten

In het Belastingplan 2014 is aangegeven dat personenalarmeringsdiensten door zorginstellingen, zoals bejaardenhuizen, per 2014 niet langer vrijgesteld zijn van btw-heffing indien deze diensten door de instelling aan anderen dan de bewoners worden verstrekt. Dit vloeit voort uit het feit dat is gebleken dat commerciële aanbieders van personenalarmeringsdiensten concurrentieverstoring ervaren als gevolg van een ongelijke btw-behandeling (lees: deze aanbieders moeten wel btw berekenen). Deze beperking van de btw-vrijstelling zal worden geregeld via een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Koop/aannemingsovereenkomsten

Daarnaast wordt in het Belastingplan 2014 ingegaan op de btw en overdrachtsbelasting bij koop/aannemingsovereenkomsten. De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 beslist dat degene die op basis van een koop/aannemingsovereenkomst de grond levert én op deze grond een nieuw gebouw realiseert voor de btw één handeling verricht, namelijk de levering van een nieuw gebouw. Deze levering is van rechtswege belast met btw. Door dit arrest is een einde gekomen aan de mogelijkheid om de grond (anders dan een bouwterrein) zonder btw over te dragen. Voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de overdracht van grond bij koop/aannemingsovereenkomsten wordt een overgangsregeling getroffen. Dit overgangsrecht wordt in een beleidsbesluit vastgelegd.

De inhoud van dit overgangsrecht is nog niet bekend. Het is daardoor nog onduidelijk hoe dit overgangsrecht zich gaat verhouden met het interne beleid van de Belastingdienst op grond waarvan de levering van de grond voor de btw (onder voorwaarden) in afwachting van nieuw beleid als een afzonderlijke (van btw-heffing vrijgestelde) levering kon worden beschouwd.

Makelaarsdiensten

Ten slotte geeft het kabinet aan dat geen reparatiewetgeving zal worden voorgesteld teneinde te voorkomen dat makelaarsdiensten bij de verkoop van onroerend goed via aandelentransacties vrijgesteld zijn van btw-heffing, terwijl andere makelaarsdiensten belast zijn met 21% btw. Op grond van de btw-richtlijn kan bij de verkoop van aandelen voor de btw-heffing als het ware door de aandelen heen gekeken worden naar het onderliggende onroerend goed. Het kabinet wenst van deze mogelijkheid echter geen gebruik te maken. De makelaarsdienst die bestaat in de bemiddeling bij de verkoop van onroerend goed via een aandelentransactie blijft dus vrijgesteld van btw-heffing.

Overige Fiscale Maatregelen 2013

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 zijn geen maatregelen opgenomen met betrekking tot de btw. Wel is reparatiewetgeving opgenomen op het terrein van de overdrachtsbelasting. De reparatiewetgeving betreft de verkrijging van een aandeel in een zogenoemd onroerende zaaklichaam zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een onroerend goed-CV. Door het zogenoemde Scheepjeshof-arrest van de Hoge Raad waren dergelijke verkrijgingen -kort gezegd- pas belastbaar indien een aanmerkelijk belang (1/3) werd verkregen. Met ingang van 2014 geldt dat ook verkrijgingen van een aandeel dat kleiner is dat 1/3 belastbaar is. Voor de verkrijgingen van een aandeel in een beleggingsfonds en fondsen voor collectieve belegging in aandelen als bedoeld in art. 1:1 Wft is echter een uitzondering gemaakt.

Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Het aanpakken van fraude met toeslagen en belastingen staat hoog op de agenda van het huidige kabinet. In het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit zijn met betrekking tot de btw twee maatregelen van belang.

Inlenersaansprakelijkheid

In de eerste plaats wenst het kabinet malafide uitzendbureaus aan te pakken. Het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit voorziet in het invoeren van een inlenersaansprakelijkheid voor o.a. de btw bij het inlenen van personeel bij een niet-gecertificeerd uitzendbureau. Inleners die gebruik maken van de diensten van een dergelijk uitzendbureau moeten 35% van het factuurbedrag storten op een g-rekening. Doet de inlener dit niet dan riskeert hij een verzuimboete en een aansprakelijkheidsstelling voor (o.m.) de btw. De aansprakelijkheid wordt verminderd met het bedrag dat de inlener gestort heeft op de g-rekening. Daarnaast geldt dat een inlener die zaken doet met een uitzendbureau dat niet geregistreerd is in het Handelsregister het risico loopt op een boete, maar dit staat los van de fiscaliteit.

Opzettelijk niet (tijdig) betalen belasting

Daarnaast wenst het kabinet belastingfraude, zoals btw-fraude, aan te pakken. Op basis van de huidige wetgeving kan een fraudeur die wel een juiste btw-aangifte indient, maar deze btw niet (tijdig) op aangifte voldoet niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit wil hierin verandering brengen. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) wordt opgenomen dat degene die opzettelijk de belasting (btw bijv.) die op aangifte moet worden voldaan niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn betaalt gestraft wordt met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een boete van de vijfde categorie (€ 78.000) of, indien de niet (tijdig) betaalde belasting hoger is, maximaal het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Sinds 2013 is voor het percentage van belasting- en invorderingsrente aangesloten bij de wettelijke rente in het civiele recht. Omdat er minder rente is binnengekomen dan ingeboekt stond, is besloten dat de belasting- en invorderingsrente over de verschuldigde/terug te vragen belasting, zoals de btw, per 1 januari 2014 het percentage is van de wettelijke rente, maar ten minste 4% (voor de vennootschapsbelasting geldt een afwijkend percentage). Voor renteperioden tot 1 april 2014 blijven de oude rentepercentages van kracht.

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op