30 oktober 2012Beheersactiviteit in opdracht van Natuurmonumenten btw-belaste prestatie

Een in een natuurreservaat gevestigde melkveehouder heeft een gebruikersovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten, waaruit voortvloeit dat de melkveehouder bepaalde beheersactiviteiten, zoals het land maaien en bemesten en de sloot baggeren, verricht ten aanzien van een stuk grond dat in eigendom is van Natuurmonumenten. De melkveehouder ontvangt voor deze beheersactiviteiten een vastgestelde vergoeding, die is gebaseerd op subsidiebedragen. 

De inspecteur heeft de melkveehouder een naheffingsaanslag opgelegd, omdat hij van mening is dat de door de melkveehouder verrichte prestaties kwalificeren als btw-belaste prestaties. De melkveehouder is het hier niet mee eens; hij betoogt dat hij geen vergoeding ontvangt voor verrichte prestaties, maar een compensatie voor inkomensverlies, omdat hij als gevolg van het speciale karakter van de grond niet het maximale uit zijn veehouderij kan halen. 

Hof Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat uit de gesloten gebruiksovereenkomst blijkt dat de melkveehouder wel degelijk btw-belaste prestaties verricht jegens Natuurmonumenten. De beheersactviteiten die de melkveehouder verricht, worden verbruikt door Natuurmonumenten. Bovendien ontvangt de melkveehouder een vergoeding die in rechtstreeks verband staat met de door hem verrichte activiteiten. In casu is geen sprake van compensatie van inkomensverlies, omdat de exploitatie van het melkveebedrijf van meet af aan ondergeschikt was aan de door de melkveehouder uit te voeren beheerstaken.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op