3 december 2015Beheersactiviteit in opdracht van Natuurmonumenten btw-belaste prestatie

Het beheren van graslanden, rietlanden en wateren tegen vergoeding in opdracht van Natuurmonumenten is naar het oordeel van Hof Amsterdam een btw-belaste prestatie.

Een in een natuurgebied gevestigde melkveehouder heeft een gebruikersovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten, waaruit voortvloeit dat de melkveehouder bepaalde beheersactiviteiten, zoals graslandbeheer en het onderhouden van onder andere sloten, afrasteringen en beschoeiing, verricht ten aanzien van een stuk grond dat in eigendom is van Natuurmonumenten. De melkveehouder ontvangt voor deze beheersactiviteiten een vastgestelde vergoeding, die is gebaseerd op subsidiebedragen.

De inspecteur heeft de melkveehouder een naheffingsaanslag opgelegd, omdat hij van mening is dat de door de melkveehouder verrichte prestaties kwalificeren als btw-belaste prestaties. De melkveehouder is het hier niet mee eens; hij betoogt dat hij geen vergoeding ontvangt voor verrichte prestaties, maar een compensatie voor inkomensverlies, omdat Natuurmonumenten beperkingen aan hem oplegt bij de exploitatie van zijn bedrijf. 

Hof Amsterdam heeft in deze zaak, in navolging van Rechtbank Noord-Holland, geoordeeld dat uit de gesloten gebruiksovereenkomst blijkt dat de melkveehouder wel degelijk btw-belaste prestaties verricht jegens Natuurmonumenten, namelijk het beheren van graslanden, rietlanden en wateren die toebehoren aan Natuurmonumenten. De beheersactiviteiten die de melkveehouder verricht, worden verbruikt door Natuurmonumenten, die hiervan gebruikmaakt om zichzelf in staat te stellen om aan de verplichtingen die zij jegens derden is aangegaan, te voldoen. De melkveehouder gebruikt de gronden in het kader van het beheer. De beperkende voorwaarden die aan de melkveehouder zijn opgelegd, met name de bemesting, verminderen weliswaar de opbrengsten van deze gronden, maar nu deze om niet ter beschikking worden gesteld, kan niet worden gezegd dat de melkveehouder hiervan schade ondervindt, aldus het hof. De terbeschikkingstelling van de grond moet veeleer gezien worden als een vergoeding voor de beheerprestaties, naast de vergoeding in geld. De vergoeding in geld is daarom niet aan te merken als een onbelaste (schade)vergoeding voor een gemis aan inkomsten als gevolg van de opgelegde beperkingen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Per 1 januari a.s. treedt een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking, dat inhoudt dat subsidies voor algemeen nut niet langer worden verleend aan individuele agrariërs, maar aan een collectief van agrariërs op basis van een door het collectief ingediende gebiedsaanvraag. De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat noch de subsidie die aan het collectief wordt verstrekt, noch het deel van de subsidie dat wordt doorgesluisd naar de grondgebruikers aan te merken is als de vergoeding voor een btw-belaste prestatie. Het is de vraag of dit beleid van de Belastingdienst strookt met bovenstaande uitspraak van Hof Amsterdam.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op