16 september 2014Beantwoording Kamervragen btw-vrijstelling onderwijs in techniek

Staatssecretaris Wiebes heeft de Kamervragen van het lid Bashir (SP) inzake de btw-onderwijsvrijstelling beantwoord.

De staatssecretaris geeft aan dat technieklessen vallen onder wettelijk geregeld onderwijs dat vrijgesteld is van btw wanneer deze lessen een onderdeel vormen van het reguliere lesprogramma van scholen die primair of ander wettelijk geregeld onderwijs verzorgen. Bij basisscholen zal normaal gesproken techniek een onderdeel vormen van het reguliere lesprogramma, omdat in de kerndoelen is bepaald dat basisscholen aandacht moeten besteden aan wetenschap en techniek. Derden (ondernemers) die tegen betaling een onderdeel van dit vrijgestelde onderwijs verzorgen, zijn dan ook vrijgesteld van btw voor het verrichten van dat onderwijs. Wanneer technieklessen worden aangeboden in het kader van een beroepsopleiding, is het onderwijs vrijgesteld als het onderwijs wordt gegeven door ondernemers die zijn ingeschreven in het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO) of door ondernemers die zijn genoemd in de bijlage van de WHW of bedoeld in de WEB.

Onderwijs in techniek valt volgens de staatssecretaris onder het bij algemene maatregel van bestuur (lees: art. 8 Uitv.Besl. OB) vrijgesteld onderwijs als sprake is van algemeen vormend onderwijs dat is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs. Hierbij gaat het om onderwijs dat inhoudelijk overeenstemt met of soortgelijk is aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs. Naschoolse technieklessen die (soort)gelijk zijn aan de technieklessen, die in het kader van het kerndoel ‘wetenschap en techniek’ door een wettelijk erkende onderwijsinstelling worden gegeven, zijn dus ook vrijgesteld van btw.

De staatssecretaris geeft aan dat hij van mening is dat de belastingkantoren de regels op dezelfde manier moeten toepassen. Met betrekking tot de vraag of dit bij MadScience is gebeurd geeft de staatssecretaris als reactie dat hij over individuele belastingplichtigen geen mededelingen doet. Ten slotte geeft de staatssecretaris aan dat het RKBO ongeschikt is als keurmerk voor de btw-onderwijsvrijstelling, omdat het RKBO beperkt is tot niet-wettelijk geregeld beroepsonderwijs en de btw-onderwijsvrijstelling derhalve een ruimere reikwijdte heeft.??

Voor meer informatie over de btw-onderwijsvrijstelling zie 8.2.10.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op