10 juli 2014Bank mag verplicht worden om enkel rente leasingactiviteiten in pro rata op te nemen

In de prejudiciële procedure ‘Banco Mais SA’ gaat het om de gelijknamige gevestigde Portugese bank. Deze bank verricht financiële activiteiten en leasingactiviteiten in de automobielsector. Ten aanzien van goederen en diensten die in 2004 zowel voor btw-belaste als btw-vrijgestelde handelingen zijn gebruikt is discussie ontstaan over de vaststelling van het pro rata. Banco Mais heeft het pro rata berekend volgens een breuk met als teller de vergoeding voor de aftrekgerechtigde financiële handelingen en de omzet voor de btw-belaste leasingactiviteiten en als noemer de vergoedingen die zij had verkregen voor alle financiële handelingen vermeerderd met de omzet uit alle leasingactiviteiten. Deze breuk resulteerde in een aftrekpercentage van 39%. Naar de mening van de Portugese fiscus leidde deze methode tot een vertekend aftrekpercentage. De Portugese fiscus meent dat ter zake van de leasingactiviteiten enkel het deel van de leasinggelden moet worden opgenomen dat overeenstemt met de rente. In hoger beroep heeft de Portugese rechter het HvJ hierover om uitleg verzocht.

Het HvJ oordeelt dat in de Portugese btw-wetgeving bepaald is dat de belastingplichtige bij aanzienlijke verstoringen bij de belastingheffing ertoe verplicht kan worden om de btw af te trekken naargelang de werkelijke bestemming van alle of een deel van de gebruike goederen. Het HvJ beschouwd deze bepaling (evenals de Portugese regering) als een implementatie van art. 17, lid 5, derde alinea, sub c Zesde Richtlijn (thans art. 173, lid 2, sub c btw-richtlijn). Het HvJ merkt op dat hoewel voor de leasingactiviteiten ook gebruik moet worden gemaakt van van gebouwen, elektriciteit en andere gemengd gebruikte goederen en diensten het gebruik daarvan in eerste instantie noodzakelijk is voor de financiering en het beheer van de contracten die de leasinggever met zijn afnemer sluit en niet voor de terbeschikkingstelling van voertuigen. Het is de taak van de Portugese rechter om na te gaan of dit ook bij Banco Mais het geval is. In dergelijke omstandigheden is de door Banca Mais toegepaste methode minder nauwkeurig dan de methode die de Portugese fiscus voorstaat, aldus het HvJ. Het HvJ is daarom van oordeel dat art. 17, lid 5, derde alinea, sub c Zesde Richtlijn (thans art. 173, lid 2, sub c btw-richtlijn) zich er niet tegen verzet dat een bank in een situatie zoals de onderhavige verplicht wordt om in de teller en de noemer van de pro rata-breuk enkel het met de rente overeenstemmende deel van de door klanten betaalde leasinggelden op te nemen wanneer de gemengd gebruikte goederen en diensten in eerste instantie worden gebruikt voor de financiering en het beheer van deze overeenkomsten.

Net als Portugal kent ook Nederland een mogelijkheid om van het pro rata (de omzetverhouding) af te wijken indien het werkelijk gebruik daarvan afwijkt en deze afwijking aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens te bepalen is. Tot op heden werd in Nederland aangenomen dat deze afwijkingsmogelijk betrekking heeft op m2, m3, tijd, fte’s of dergelijke objectieve gegevens. Het HvJ gaat echter (veel) verder en oordeelt dat ook het gedeeltelijk meenemen van omzet in het pro rata, namelijk alleen de rentecomponent, toegestaan is als vaststaat dat de goederen en diensten die mede gebruikt worden voor de btw-belaste leasingactiviteiten primair worden gebruikt voor de financiering en het beheer van de leasingovereenkomsten. Voor ondernemers zoals Banco Mais in Nederland zal dit arrest naar onze mening niet één-op-één toepasbaar zijn, omdat in Nederland (vooralsnog) alleen afgeweken kan worden van het pro rata als het afwijkende gebruik van de goederen en diensten als geheel genomen aannemelijk is op basis van objectieve en nauwkeurige gegevens waarbij de bewijslast rust op degene die van het pro rata wil afwijken. Voor meer informatie over het splitsen van btw zie 10.4.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op