25 mei 2020Bank mag btw-aftrek algemene kosten bepalen op basis van profitt and loss per product

Een bank verricht zowel vrijgestelde als belaste prestaties. Voor beide prestaties zijn kosten gemaakt (de zogeheten ‘algemene kosten’). De mate van btw-aftrek wenst de bank te bepalen op basis van het werkelijk gebruik door aan te sluiten bij een gemaakte bedrijfseconomische analyse van de ‘profit and loss’ per product. Vervolgens zijn de gemengde kosten op basis van drie verdeelsleutels gealloceerd aan de verschillende product- en omzetcategorieën. In geschil is of de door de bank toegepaste verdeelsleutels voor het bepalen van de mate van btw-aftrek ter zake van de algemene kosten juist zijn. Hof ’s Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de bankinstelling aannemelijk heeft gemaakt dat de berekening van het werkelijk gebruik is gebaseerd op een objectieve en nauwkeurig vastgestelde gegevens en leidt tot een nauwkeuriger bepaling van de btw-aftrek dan via het pro rata (de omzetverhouding). 


Het belang van dit oordeel voor de praktijk is dat het hof een afwijking van de omzetverhouding toestaat op basis van een kostenallocatie die volgens algemeen aanvaarde normen is opgesteld door een derde. Omdat een dergelijke kostenallocatie gebaseerd is op aannames, kan betwijfeld worden of die verdeelsleutel voldoet aan het door de Hoge Raad gehanteerde criterium ‘objectieve en nauwkeurige gegevens’. Of deze hofuitspraak door de Hoge Raad wordt onderschreven, zal daarom afgewacht moeten worden. De uitkomst in deze procedure is niet alleen van belang voor banken, maar ook voor andere vrijgesteld presterende ondernemers (verzekeraars, onderwijsinstellingen etc). Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst om te beoordelen of deze uitspraak voor u gunstig is en, zo ja, hoe u uw rechten veilig kunt stellen.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op