19 februari 2015Antwoorden op Kamervragen inzake btw-heffing elektronische diensten

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe plaats-van-dienst-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten in werking getreden. Het verrichten van deze diensten aan consumenten, de zogenoemde B2C-diensten, is vanaf 2015 belast(baar) in het land van de afnemer, de consument. Op grond van deze regels zijn telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten steeds, ook binnen de EU, belast(baar) in het land van verbruik. Om te voorkomen dat een aanbieder van  dergelijke diensten zich in tal van EU-lidstaten moet registreren kan gebruik worden gemaakt van een mini-one-stop-shop (MOSS).  

Tweede Kamerlid Bashir (SP) heeft in januari Kamervragen gesteld over de nieuwe regels, die recent door staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn beantwoord. Bashir vraagt zich onder andere af wat de ervaringen van de Belastingdienst en ondernemers met de nieuwe regels zijn, of de administratieve lastendruk juist is ingeschat door de regering, of het klopt dat ondernemer zich ondanks de lange voorbereidingstijd verrast voelen en kleine ondernemers overwegen hun werkzaamheden te stoppen vanwege de verschillende tarieven en de technische en administratieve lasten die dit met zich meebrengt, waarom er weinig voorlichting is geweest en er nog altijd niet voldoende informatie beschikbaar is op de website van de Belastingdienst, of het klopt dat een aantal bedrijven uit niet-EU-landen (o.a. uit de VS) niet meer aan de EU leveren vanwege de administratieve lasten en wat de eerste ervaringen met de MOSS zijn.   

In antwoord op de Kamervragen geeft de staatssecretaris onder andere aan dat men zich er op EU-niveau van meet af aan van bewust is geweest dat wijziging van de regels een toename van de administratieve lasten zou betekenen. Daarvoor is een oplossing gecreëerd door middel van de MOSS, waarvan de implementatie ter hand is genomen door de Europese Commissie en de EU-lidstaten. De invoering van MOSS kent drie processen, namelijk een registratie-, aangifte- en betaalproces. In Nederland was vanaf 1 oktober 2014 registratie mogelijk en zal vanaf het voorjaar van 2015 een digitaal registratieformulier voor ondernemers beschikbaar zijn in het Persoonlijk Domein (PD) met bijbehorende geautomatiseerde berichtgeving. In april 2015 zullen de eerste aangiften en betalingen binnenkomen bij de Belastingdienst, waarna de uitwisseling van gegevens aan andere lidstaten zal plaatsvinden. De Belastingdienst werkt momenteel aan de hiervoor benodigde ondersteunende systemen en processen. 

Wiebes geeft aan geen signalen te hebben ontvangen dat de berichtgeving rondom de gewijzigde plaats-van-dienst-regels als onvoldoende wordt beschouwd. Hij zal echter laten onderzoeken, via overleg met VNO-NCW en MKB Nederland, of de geboden informatie nog toegankelijker kan worden gemaakt. De staatssecretaris heeft evenmin signalen ontvangen dat ondernemers vanwege de gewijzigde regels hun werkzaamheden stoppen of geen diensten meer binnen de EU verrichten. Wel hebben VNO-NCW en MKB Nederland laten weten dat voor kleine ondernemers de lasten en kosten reden zijn om geen grensoverschrijdende diensten meer te verrichten en hebben deze organisaties verzocht om de problematiek via een omzetmaximum te verzachten, zodat kleine ondernemers beneden een te bepalen maximum het Nederlandse btw-tarief kunnen toepassen. Wiebes heeft hierop aangegeven dat de Nederlandse overheid hierin geen beleidsvrijheid heeft en men die maatregel slechts op EU-niveau kan nemen. 

In Nederland zijn tot nu toe circa 700 deelnemers aan de MOSS geregistreerd, waarvan circa 50 niet-EU-ondernemers. Ondernemers die zich de komende weken registreren zijn volgens de staatssecretaris nog op tijd om vanaf 1 januari jl. gebruik te kunnen maken van de MOSS. 

Op  basis van de huidige inzichten is er – mede dankzij de opkomst van nieuwe elektronische diensten zoals ebooks – sprake van een jaarlijkse structurele budgettaire opbrengst voor Nederland van circa € 20 miljoen, die weliswaar niet relevant is voor het inkomstenkader en dus geen ruimte voor lastenverlichting biedt, maar wel van invloed is op het EMU-saldo (het vorderingensaldo van de totale overheid).

 Wilt u deskundige hulp bij het (tijdig) registreren voor de MOSS en/of wilt u weten in welke EU-lidstaten u in 2015 btw verschuldigd bent en, zo ja, tegen welk btw-tarief? Neem dan contact met ons op en wij nemen u deze zorg uit handen.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op