17 april 2015Antwoord op Kamervragen over de toepassing van resolutie BTW-283

Het komt voor dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelingsorganisaties de opdracht geeft om in ontwikkelingslanden bepaalde projecten uit te voeren. De staatssecretaris keurt in de resolutie BTW-283 onder voorwaarden goed dat voor deze diensten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken het 0%-tarief kan worden toegepast. Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) heeft op 9 maart jl. Kamervragen gesteld over de toepassing van de resolutie BTW-283. In de praktijk bestaat namelijk al enige tijd discussie over de reikwijdte van deze resolutie. Deze Kamervragen zijn recent beantwoord door staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes.

Dijkgraaf vraagt waaruit blijkt dat de resolutie BTW-283 alleen kan worden toegepast als de ontwikkelingsorganisaties kwalificeren als btw-ondernemer omdat dit geen voorwaarde is die expliciet in de resolutie is genoemd en het een buitenwettelijke regeling betreft. Volgens de staatssecretaris wordt in de resolutie vaker gebruik gemaakt van de term ondernemer en blijkt hieruit dat alleen btw-ondernemers een beroep kunnen doen op de resolutie.

In de loop der jaren heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken de wijze van financiering van de ontwikkelingsorganisaties een aantal keren gewijzigd. Dijkgraaf vraagt of het voorgaande voldoende grond is om de resolutie, die strikt genomen is geschreven voor de oude wijze van financieren, voldoende is om de resolutie strikter uit te leggen en dat deze strikte uitleg ertoe leidt dat de resolutie in de praktijk bijna nooit kan worde  toegepast. De Staatssecretaris geeft aan dat hiervan geen sprake is en de resolutie altijd op dezelfde manier wordt uitgelegd. Verder geeft de Staatssecretaris aan dat vóór MFS II, het huidige financieringssysteem, ook zelden een beroep kon worden gedaan op de resolutie. De resolutie is volgens hem dan ook niet ingeperkt.

De antwoorden op de Kamervragen nemen helaas de onduidelijkheden die in de praktijk bestaan over de toepassing van de resolutie BTW-283 niet weg. PARTOS, de brancheorganisatie voor Internationale Samenwerking, en BTW-PLAZA adviseren instellingen die MFS-subsidies krijgen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van ontwikkelingssamenwerking het standpunt in te nemen dat de resolutie van toepassing is en tijdig bezwaar te maken tegen de voldoening op aangifte, de afwijzing van de teruggaafbeschikking of de naheffingsaanslag. BTW-PLAZA is momenteel bezig met het voorbereiden van procedures voor diverse PARTOS-leden naar aanleiding van deze problematiek. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Najat Idrissi via 078 -622 54 52 of nidrissi@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op