5 juli 2017Alleen vervoer naar derde land in opdracht van verzender of ontvanger belast met 0% btw

Het vervoer van goederen dat rechtstreeks verband houdt met de uitvoer van goederen is belast met 0% btw. Voor toepassing van dit nultarief is vereist dat de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de verzender of de ontvanger van de goederen, aldus het HvJ in het L.?. IK-arrest.

De feiten in de zaak L.?. IK zijn als volgt. Atek SIA (hierna: Atek) heeft met verschillende afzenders overeenkomsten gesloten voor het vervoer van (in doorvoer zijnde) goederen van de haven van Riga (Letland) naar Wit-Rusland. De uitvoering van dit vervoer heeft Atek uitbesteed aan L.?. Het vervoer vond plaats met voertuigen van Atek die aan L.?. waren verhuurd met dien verstande dat Atek jegens de afzenders als vervoerder handelde. L.?. nam het besturen van de voertuigen, de reparaties, het tanken van brandstof, de douaneformaliteiten aan de grensovergangen, het bewaken van de goederen, de aflevering van de goederen aan de ontvanger en de voor het laden en lossen noodzakelijke activiteiten voor haar rekening.

L.?. heeft op haar diensten het nultarief (in de btw-richtlijn: btw-vrijstelling met recht op aftrek) toegepast. De Letse fiscus heeft naar aanleiding van een boekenonderzoek het standpunt ingenomen dat het nultarief toepassing mist en heeft een naheffingsaanslag met een boete en rente opgelegd. De Letse cassatierechter heeft uiteindelijk aan het HvJ de vraag gesteld of het nultarief alleen kan worden toegepast indien het vervoer plaatsvindt op grond van een directe overeenkomst met de afzender of ontvanger van de goederen.

Het HvJ stelt vast dat art. 146, lid 1, onderdeel e btw-richtlijn bepaalt dat vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen buiten de EU delen in het nultarief. Deze bepaling moet strikt worden uitgelegd. Deze bepaling heeft als doel dat deze diensten in het land van bestemming worden belast. Op grond van de bewoordingen en de doelstelling van art. 146, lid 1, onderdeel e btw-richtlijn oordeelt het HvJ af dat het bestaan van een rechtstreekse band niet alleen vereist dat de betrokken diensten aan de daadwerkelijke uitvoer bijdragen, maar ook dat die diensten rechtstreeks voor de uitvoerder of de ontvanger worden verricht. De diensten van L.?. zijn weliswaar noodzakelijk voor de uitvoer van de goederen, maar worden niet rechtstreeks voor de afzender of de ontvanger van de goederen verricht. Bovendien heeft het vervoer plaatsgevonden met de voertuigen van Atek die jegens de afzenders als vervoerder heeft gehandeld. Dit betekent dat de diensten van L.?. niet delen in het nultarief.

 Het arrest is opvallend kort. Kennelijk is het voor het HvJ duidelijk. Voor ons roept dit arrest echter vragen op. In het A Oy-arrest heeft het HvJ beslist dat het nultarief voor diensten die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de lading van zeeschepen ook van toepassing is op hijsdiensten, bestaande in het laden en lossen van schepen, die in onderaanneming worden verricht. Nu is het waar dat dit arrest betrekking heeft op art. 148, onderdeel f btw-richtlijn en onderhavig arrest ziet op art. 146, lid 1, onderdeel a btw-richtlijn, maar niettemin achten wij het onwenselijk dat ‘rechtstreeks’ in de ene bepaling een directe contractuele relatie met de afzender of ontvanger vereist en in de andere bepaling niet. In Nederland wordt de door het HvJ voorgestane strikte uitleg van het nultarief voor het vervoer van goederen die worden uitgevoerd (nog) niet toegepast. Op grond van Tabel II, post b.1 worden diensten welke ten aanzien van uitgevoerde goederen worden verricht belast met 0% btw. Ook in het Voorschrift Tabel II wordt dit nultarief niet beperkt tot het vervoer op grond van een directe contractuele relatie met de afzender of de ontvanger van de goederen. Zolang dit niet wordt gewijzigd, mag in Nederland op het vervoer van goederen naar een land buiten de EU het nultarief ook worden toegepast indien de opdrachtgever niet de afzender of ontvanger van de goederen is. Hierbij merken wij op dat aan toepassing van het Nederlandse nultarief alleen wordt toegekomen indien het vervoer belastbaar is in Nederland. Zie voor de regels voor de plaats van dienst 3.3 (opdrachtgever is btw-ondernemer) en 3.4 (opdrachtgever is geen btw-ondernemer).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op