12 november 2015Alarmeringsdienst in kader van extramurale zorg ouderen niet btw-vrijgesteld

Het aanbieden van een personenalarmeringsdienst in het kader van extramurale zorg door een zorginstelling is naar het oordeel van Rechtbank Noord-Holland niet vrijgesteld van btw-heffing.

Zorginstelling X verleent intra- en extramurale zorg aan ouderen. In het kader van de extramurale zorg biedt zij professionele personenalarmering aan. Deze alarmering houdt in dat ouderen de mogelijkheid hebben om bij een calamiteit contact te kunnen leggen met de alarmcentrale/meldkamer met behulp van terbeschikkinggestelde alarmeringsapparatuur. Deze prestatie wordt niet alleen verleend aan extramurale cliënten. Ook intramurale cliënten maken gebruik van de personenalarmering. X sluit hiervoor overeenkomsten met de cliënten. Als een cliënt de alarmknop indrukt, brengt X een spreek-/luisterverbinding tot stand en wordt geïnventariseerd of een vervolghandeling nodig is. In de meerderheid van de gevallen is geen vervolghandeling nodig, omdat de cliënt bijvoorbeeld per ongeluk op de alarmknop heeft gedrukt. Als er wel een vervolg nodig is, stuurt X een personeelslid naar de betreffende locatie. Het personeelslid verricht daar zelf bijstand en schakelt indien nodig een arts in. De vergoeding voor de personenalarmering bestaat uit drie elementen, namelijk installatie en aansluiting (eenmalig € 291), het beroep kunnen doen op de alarmcentrale € 13,80 per maand) en daadwerkelijke zorgverlening € 61,65 per uitroep, indien de cliënt geen AWBZ-zorgindicatie heeft).

In geschil is of de door X verleende personenalarmeringsdienst in het kader van de extramurale zorg, bestaande uit de drie hierboven genoemde elementen, is vrijgesteld van btw-heffing. X stelt primair dat de alarmeringsdienst onlosmakelijk verbonden is met de daarop volgende btw-vrijgestelde zorg. Subsidiair stelt X dat als sprake zou zijn van afzonderlijke diensten, ook deze diensten – bestaande uit de alarmeringsdienst en de daaropvolgende zorgverlening – zijn vrijgesteld, primair op grond van de vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten en subsidiair op grond van de vrijstelling voor extramurale zorgactiviteiten dan wel de vrijstelling voor geïndiceerde AWBZ-zorg. De inspecteur meent daarentegen dat de alarmeringsdienst, bestaande uit de installering en het contact opnemen met de alarmcentrale, losstaat van de eventueel daarna te verlenen zorg. De vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten is niet van toepassing op deze eerste dienst, nu de leveringen en diensten in het kader van de personenalarmering hiervan zijn uitgesloten, aldus de inspecteur. De alarmeringsdienst valt volgens hem evenmin onder de vrijstelling voor extramurale zorgactiviteiten.

Rechtbank Noord-Holland heeft in deze zaak geoordeeld dat de dienstverlening van X, ook bezien vanuit de afnemer, meerdere elementen behelst, namelijk de alarmeringsdienst en de daaropvolgende zorgverlening. Deze elementen vormen niet één samengestelde prestatie. De alarmeringsdienst is namelijk ‘los’ verkrijgbaar, omdat ook cliënten aan wie X geen zorg verleent de dienst af kunnen nemen. De alarmeringsdienst vormt bovendien geen middel om de hoofdprestatie, de zorgverlening, zo aantrekkelijk mogelijk te maken, omdat ouderen deze zorg ook bij een ander dan X kunnen afnemen. De alarmeringsdienst dient naar het oordeel van de rechtbank een zelfstandig doel, namelijk het creëren van een gevoel van veiligheid door in het geval van (vermeende) calamiteiten altijd contact op te kunnen nemen met een gekwalificeerde hulpverlener.

X kan zich met betrekking tot de alarmeringsdienst niet beroepen op de vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten, aangezien leveringen en diensten in het kader van de personenalarmering hiervan zijn uitgesloten, noch op de vrijstelling voor extramurale zorgactiviteiten, nu tijdens het telefonisch contact na alarmering geen diagnostisering of behandeling van een ziekte en/of gezondheidsprobleem plaatsvindt. De alarmeringsdienst is volgens de rechtbank evenmin aan te merken als vrijgestelde AWBZ-zorg, omdat niet aannemelijk is dat de personenalarmeringsdienst afzonderlijk is opgenomen in de AWBZ-indicatie van de cliënten.

Zie 8.2.1 voor meer informatie over de vrijstelling voor zorgactiviteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op