8 juni 2018AG: financial leasing auto één btw-belaste handeling

In de UK worden leasetransacties (hire purchase) inzake voertuigen behandeld als twee afzonderlijke handelingen: enerzijds een belaste levering van een voertuig en anderzijds een vrijgestelde kredietverlening.

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat dergelijke leaseovereenkomsten als één enkele samengestelde handeling te behandelen waarbij de aanbieder het recht op volledige aftrek heeft. Echter, als de aanbieder op grond van het nationale recht gebruik heeft gemaakt van een gedeeltelijke vrijstelling van deze handelingen, heeft zij geen recht op aftrek van voorbelasting op de voor die handelingen gebruikte goederen en diensten als de kosten zijn opgenomen in de prijs van de vrijgestelde handelingen.

Feiten

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd (hierna: VWFS) is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en houdt zich bezig met leasetransacties aan particulieren voor voertuigen van merken van het Volkswagen concern. VWFS biedt verschillende soorten overeenkomsten aan: de klant wordt eigenaar van het voertuig of de klant krijgt het genot om de auto voor een bepaalde periode te gebruiken (leasing). In dat kader koopt VWFS voertuigen in bij dealers en stelt deze vervolgens op eigen naam ter beschikking aan klanten. De vergoeding die de klant aan VWFS betaalt, bestaat uit twee delen: de prijs van het voertuig (deze is gelijk aan de prijs die VWFS aan de dealer heeft betaald) en de prijs van de financiering die alle andere kosten en provisies omvat, alsook een winstmarge. Voor de btw worden deze leaseovereenkomsten als twee afzonderlijke handelingen behandeld: een belaste goederenlevering en een vrijgestelde kredietverlening. Over de prijs van het voertuig wordt btw betaald en over de resterende van de klant ontvangen vergoeding niet. VWFS heeft de btw die aan haar in rekening is gebracht door de dealers voor de aanschaf van de voertuigen volledig in aftrek gebracht. De belastingdienst is van mening dat de aftrekbare voorbelasting gebaseerd moet zijn op de waarde van de belaste en de vrijgestelde handelingen. Nu de algemene kosten niet worden opgenomen in de prijs van de belaste handelingen, maar in die van de vrijgestelde kredietverlening wordt een naheffingsaanslag opgelegd.

A-G

Advocaat-generaal Szpunar is van mening dat de UK-wetgever bepalingen uit de btw-richtlijn onjuist heeft omgezet en daardoor de toepassing ervan op de leaseovereenkomsten onjuist is. Hij is van mening dat de leaseovereenkomsten één enkele handeling vormen die niet moet worden opgesplitst in twee afzonderlijke handelingen die vanuit btw-oogpunt elk verschillend worden behandeld. Die opsplitsing van leasetransacties leidt tot schending van de neutraliteit van de belasting voor de belastingplichtigen, een daling van de belastinginkomsten en verstoringen van de mededinging. In casu gaat het om een gemengd belastingplichtige die regelmatig en voortdurend de kosten van de belaste activiteit financiert met behulp van de opbrengsten uit de vrijgestelde activiteit. Het erkennen van het recht op aftrek in casu zou neerkomen op het subsidiëren van deze belastingplichtige, of zelfs een hele bedrijfssector, door de stelselmatige teruggaaf van de voorbelasting, die in beginsel aftrekbaar is maar in de praktijk niet, omdat er in een later stadium geen btw-heffing plaatsvindt. De A-G adviseert het HvJ EU om dergelijke leaseovereenkomsten als één enkele samengestelde handeling (dienst) te behandelen waarbij de aanbieder het recht op volledige aftrek heeft. Echter, als de aanbieder op grond van het nationale recht gebruik heeft gemaakt van een gedeeltelijke vrijstelling van deze handelingen, heeft zij geen recht op aftrek van voorbelasting op de voor die handelingen gebruikte goederen en diensten, als de kosten zijn opgenomen in de prijs van de vrijgestelde handelingen.

Als het HvJ de conclusie van de A-G volgt en oordeelt dat leasetransacties als één samengestelde dienst moeten worden beschouwd, dan heeft dat gevolgen voor de Nederlandse praktijk. In Nederland wordt namelijk voor de btw onderscheid gemaakt tussen financial lease / huurkoop (levering van een goed) en operational lease (dienst). Daarnaast is het mogelijk dat de lessor aan de lessee twee prestaties verricht als de leasing als levering kwalificeert, te weten de levering van een goed en een dienst bestaande uit het verlenen van krediet. Een dergelijke situatie doet zich voor als de lessor voldoet aan de volgende voorwaarden: 1) hij brengt het rentebestanddeel van de leasetermijnen afzonderlijk aan de lessee in rekening; en 2) hij berekent het rentebestanddeel over een bepaalde periode en op grond van een specifiek overeengekomen rentepercentage. Het rentebestanddeel dat de lessor berekent is dan aan te merken als een vergoeding voor het krediet die hij aan de lessee verleent. Deze kredietverlening is vrijgesteld op basis van art. 11, lid 1 onderdeel j, onder 1 van Wet OB. Wij zijn benieuwd of het HvJ de visie van de A-G zal volgen en daarmee voor eens en altijd duidelijk maakt hoe leasetransacties voor de btw moeten worden behandeld.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op