5 mei 2017Afrondingsregel pro rata geldt niet voor mengpercentage btw-compensatiefonds

Wanneer publiekrechtelijke lichamen als overheid handelen, zijn zij geen ondernemer voor de btw. Dit betekent dat zij voor deze activiteiten geen recht op aftrek van voorbelasting hebben. Via het btw-compensatiefonds (BCF) kunnen gemeenten en provincies de btw die toerekenbaar is aan de niet-belaste overheidsactiviteiten echter grotendeels vergoed krijgen. Voor provincies geldt een maximum van 96% en voor gemeenten 95%. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een procedure moeten oordelen over de wijze van afronding van het mengpercentage. De rechtbank van oordeel dat de gemeente zich niet kan beroepen op de afrondingsregel uit art. 175, lid 1 btw-richtlijn voor het afronden van de component in het mengpercentage.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een gemeente verricht overheidshandelingen, handelingen waarvoor zij als btw-ondernemer kwalificeert en handelingen waarvoor zij als niet-ondernemer is aangemerkt. Voor de vaststelling van het aftrekrecht en/of compensatie van de btw via het btw-compensatiefonds past de gemeente een mengpercentage toe voor de btw op de gemengde kosten. Het mengpercentage wordt vervolgens verdeeld over drie categorieën: aftrekbaar, compensabel en niet-compensabel/niet aftrekbaar. In januari 2015 heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden naar de btw-aangiften over het jaar 2012 alsmede de opgaven BCF van 2012. In het onderzoeksrapport heeft de inspecteur de hoogtes van de componenten van het mengpercentage afgerond op twee decimalen en dit in een beschikking vastgelegd. De gemeente is van mening dat het component ‘compensabel’ in het mengpercentage afgerond moet worden op de hogere eenheid en maakt bezwaar tegen de wijze van afronding. Het bezwaar wordt afgewezen. In beroep is in geschil of het mengpercentage afgerond moet worden op het naastgelegen hogere gehele getal.

Rechtbank Zeeland-West Brabant is van oordeel dat de gemeente zich niet kan beroepen op de afrondingsregel uit art. 175, lid 1 btw-richtlijn voor het afronden van de component in het mengpercentage. De schakelbepaling in de Wet BCF houdt in dat voor de gehanteerde btw-begrippen in de BCF aansluiting wordt gezocht bij de Wet OB en de op die wet gebaseerde bepalingen. Dit impliceert niet dat de bepalingen in de btw-richtlijn van overeenkomstige toepassing zijn. Bovendien ziet de vaststelling van een bijdrage uit het btw-compensatiefonds niet op de heffing van btw en betreft het een zuiver nationale gelegenheid. Bij de uitleg van een begrip in de Wet BCF kan de btw-richtlijn indirect leidend zijn, maar in dit geval gaat het niet om de uitleg van een dergelijk begrip. Het beroep van de gemeente wordt ongegrond verklaard.

 Het beroep van de gemeente is in deze zaak weinig kansrijk te noemen. Enerzijds ziet de afrondingsregel van art. 175 lid 1 btw-richtlijn op de vaststelling van het pro rata-aftrekpercentage. Dit is niet aan de orde in deze zaak, aangezien het een mengpercentage voor de BCF betreft. Anderzijds geldt op basis van het landelijk beleid dat de mengpercentages voor de BCF, BTW verrekenbaar op aangifte en de kostprijsverhogende BTW op twee decimalen wordt afgerond.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op