18 september 2015Acupunctuur door arts btw-vrijgesteld

Sinds 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door een BIG-beroepsbeoefenaar die valt binnen zijn BIG-deskundigengebied en BIG-opleiding. Aan Hof Den Bosch is de vraag voorgelegd of een arts de btw-vrijstelling mag toepassen op acupunctuurbehandelingen. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend.

In deze zaak gaat het om een beroepsbeoefenaar die al meer dan 25 jaar diensten op het gebied van de natuurgeneeskunde verricht, aanvankelijk als natuurgeneeskundig therapeut maar sinds 1991 als arts. De arts heeft diverse opleidingen, nascholingen en cursussen afgerond, waaronder de postacademische acupunctuuropleiding Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (hierna: de NAAV). De arts is lid van de NAAV. De arts is tevens werkzaam als docent. Ongeveer 70% van de zorgverzekeraars vergoeden de acupunctuurbehandelingen van de arts. Tot 2013 voldeed de arts geen btw. Over het eerste kwartaal van 2013 heeft hij btw op aangifte voldaan en hiertegen tijdig bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is afgewezen, waarna Rechtbank Zeeland-West Brabant het beroep van de arts gegrond heeft verklaard. De inspecteur heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch en de arts incidenteel hoger beroep.

Het hof oordeelt dat de rechtbank ambtshalve de feiten heeft aangevuld zonder partijen hierover te horen, door te oordelen dat de universiteit in Utrecht in de bachelorfase een keuzevak complementaire zienswijzen aanbiedt. Omdat niet blijkt dat de rechtbank is uitgegaan van een feit van algemene bekendheid, heeft de rechtbank hiermee de goede procesorde geschonden. In zoverre slaagt de grief van de inspecteur. Vervolgens oordeelt het hof dat vaststaat dat de ondernemer tot arts is opgeleid, dat hij het beroep van arts uitoefent en dat hij diensten verricht op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. De inspecteur betwist of de acupunctuurbehandelingen tot het deskundigengebied behoort van de arts en onderdeel uitmaakt van de opleiding tot arts.

Ten aanzien van het deskundigengebied van een arts overweegt het hof dat hieronder vallen: alle verrichtingen -het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De acupunctuurbehandelingen kwalificeren naar het oordeel van het hof als zodanig. In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat het curriculum van de opleiding tot arts niet wettelijk is geregeld en universiteiten en universitaire medische centra binnen bepaalde kaders vrij zijn in het vaststellen van het curriculum. Van bij of krachtens de wet specifiek vastgestelde handelingen welke behoren tot de opleiding tot arts is geen sprake. Dat de wetgever meende met de aanpassing van de btw-vrijstelling acupunctuur onder verwijzing naar de BIG-opleiding uit te sluiten, doet hieraan niet af. Op basis van een richtlijnconforme uitleg van de medische btw-vrijstelling oordeelt het hof vervolgens of de acupunctuurbehandelingen van de arts soortgelijk zijn aan die van diensten die (para)medici, in het bijzonder artsen, verlenen die btw-vrijgesteld zijn. Naar het oordeel van het hof wordt het kwaliteit niveau bepaald door de hoedanigheid als arts. Hij dient zijn diagnose te stellen vanuit zijn expertise als arts en hij moet ervoor waken dat de acupunctuurbehandelingen niet in de weg staan aan reguliere behandelingen door artsen. De acupunctuurbehandelingen zijn aanvullend op de reguliere behandelwijzen van artsen, hij dient zich rekenschap te geven van de voor- en nadelen van acupunctuur ten opzichte van reguliere behandelingen en hij dient de patiënt daarover te informeren. Aldus, is volgens het hof, gewaarborgd dat de acupunctuurbehandelingen ten minste van een gelijk niveau zijn als de door artsen verrichte (btw-vrijgestelde) diensten. Dit betekent dat aan de arts een btw-teruggaaf moet worden verleend van de (per saldo) voldane btw. Voor een vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten in bezwaar of beroep vanwege bijzondere omstandigheden ziet het hof geen aanleiding.

 

 Het hof oordeelt uiteindelijk net als de rechtbank dat de btw-vrijstelling van toepassing is op de acupunctuurbehandelingen door een arts. De weg naar dit oordeel verschilt echter. De rechtbank kende veel gewicht toe aan het beleid dat zorg door een arts op basis een aanvullende, verdiepende opleiding ook btw-vrijgesteld is en oordeelde subsidiair dat de diensten zijn vrijgesteld op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit. Het hof baseert zijn oordeel primair en uitsluitend op het beginsel van de fiscale neutraliteit. Onduidelijk is of de beslissing gelijkluidend zou zijn indien de beroepsbeoefenaar een BIG-beroep zou uitoefenen met een veel beperkter deskundigengebied dan een arts (fysiotherapeut bijv.). Wellicht dat de Belastingdienst in de aangekondigde uitkomsten van het overleg met brancheorganisaties voor alternatieve gezondheidskundige beroepen hierover meer duidelijkheid verschaft. Voor meer informatie over de medische vrijstelling zie 8.2.1.

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op