28 september 2017Actualisering besluit btw-vrijstelling verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Het besluit behorende bij de btw-vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB is geactualiseerd. Deze btw-vrijstelling ziet op het verzorgen en verplegen van personen die in een inrichting zijn opgenomen en handelingen die daarmee nauw samenhangen.

De wijzigingen zijn als volgt:

  • Onderdelen 3.1 is aangepast naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

De diensten van derden die op zichzelf bezien btw-belast zijn, delen in de vrijstelling als die diensten een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel zijn van de door een inrichting verrichte gezondheidskundige behandeling van de mens met een therapeutisch doel. Een dienst kan enkel als wezenlijk, inherent en onafscheidbaar worden aangemerkt als het een onderdeel is van de gezondheidskundige behandeling waarvan de ene fase niet kan slagen zonder de andere. Daarbij is het niet van belang of de derde een medisch dienstverlener is.

  • Het begrip ‘verzorgingsflat’ is verduidelijkt.

Onder verzorgingsflats worden verstaan woonvormen die naar maatschappelijke opvattingen als zodanig kwalificeren. De vrijstelling geldt ook voor woonvormen waarbij naast de verhuur en de daarmee nauw samenhangende prestaties ook nog andere (verzorgende) prestaties worden verricht die substantieel en kenmerkend zijn voor dergelijke prestaties en tevens onderscheidend zijn ten opzichte van de enkele verhuur.

  • De reikwijdte van prestaties die nauw samenhangen met de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen is verduidelijkt.

Het ter beschikking stellen van personeel door een ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als nauw samenhangend met de hoofdprestatie van de ondernemer. Daarnaast bevat het besluit een goedkeuring voor de toepassing van de btw-vrijstelling op het beheer van de bewonersgelden onder de voorwaarde dat het beheer van de bewonersgelden weliswaar formeel is ondergebracht bij een afzonderlijke stichting, maar de feitelijke beheerswerkzaamheden door de (zorg)inrichting worden verricht.

  • Er is (onder voorwaarden) goedgekeurd dat de btw-vrijstelling nu ook geldt voor het verstrekken van spijzen en dranken door commerciële verpleeg- en verzorgingsinrichtingen aan de in de commerciële inrichting opgenomen personen. Commerciële verpleeg- en/of zorginstellingen die ervoor kiezen geen gebruik (meer) te maken van deze goedkeuring, kunnen niet meer op die keuze terugkomen.

 

  • De goedkeuring van de btw-vrijstelling voor de dienstverlening door apothekers is ingetrokken. Deze goedkeuring is overbodig, omdat apothekers die over het individuele medicijnverbruik adviseren diensten verrichten die als gezondheidskundige verzorging zijn aan te merken en daarom al zijn vrijgesteld op grond van art.11 lid 1 onderdeel g, ten eerste Wet OB.

Dit besluit is in werking getreden op 22 september 2017.

Voor meer informatie over deze btw-vrijstelling, zie 8.2.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op