16 april 2015Aanbevelingen RB Belastingplan 2016

Het RB heeft een aantal suggesties voor het Belastingplan 2016 opgesteld. Twee suggesties hebben betrekking op de btw. De eerste suggestie is een verduidelijking van de btw-behandeling van sociale wijkteams waarin diverse zorgaanbieders samenwerken. Volgens het RB is het onvoldoende duidelijk of de btw-vrijstelling van toepassing is. Het RB pleit daarom voor meer duidelijkheid, bijv. in de vorm van een beleidsbesluit. In dit verband merkt het RB tevens op dat er Europeesrechtelijk gezien ruimte bestaat om de btw-vrijstelling voor sociale instellingen toe te passen op de activiteiten van sociale wijkteams.

De tweede btw-suggestie die het RB doet betreft het voorkomen van dubbele btw-heffing bij grensoverschrijdende leveringen en diensten. Dubbele btw-heffing ontstaat indien Nederland en een derde land met een ander btw-systeem zich beide heffingsbevoegd achten om ter zake van grensoverschrijdende prestatie btw of een vergelijkbare omzetbelasting te heffen. Op grond van art. 59bis van de btw-richtlijn bestaat volgens het RB de mogelijkheid om dubbele btw-heffing te voorkomen, maar die is tot op heden in Nederland niet benut. Door het opnemen van die bepaling in de Wet OB kunnen, aldus het RB, situaties van dubbele btw-heffing ter zake van bijv. buitenlandse ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

Dat het RB vóór het verschijnen van het Belastingplan 2016 reeds suggesties doet voor maatregelen in het Belastingplan 2016 is naar onze mening een goed initiatief. Toch hebben wij wel enkele vraagtekens bij de door de RB gedane btw-suggesties. Hoewel wij de opvatting delen dat verduidelijking van de btw-positie van sociale wijkteams wenselijk is, vragen wij ons af of een dergelijke maatregel een plaats moet krijgen in het Belastingplan 2016. Naar onze mening zou een verduidelijking van de btw-positie van sociale wijkteams ook -buiten het Belastingplan 2016 om- geregeld kunnen worden in een beleidsbesluit. De tweede aanbeveling wekt naar onze mening ten onrechte de suggestie dat art. 59bis van de btw-richtlijn ook geldt voor grensoverschrijdende leveringen. Dit is niet het geval. Deze bepaling ziet alleen op (bepaalde) diensten. Daarnaast wordt door het RB niet duidelijk gemaakt in welke gevallen thans in de praktijk dubbele btw-heffing bij bijv. buitenlandse ontwikkelingsprojecten optreedt. Het is onze ervaring dat bij buitenlandse ontwikkelingsprojecten veelal geen sprake is van dubbele btw-heffing, omdat de plaats van dienst is gelegen in het ontwikkelingsland (waardoor Nederland voor de btw niet heffingsbevoegd is) of de dienst verleend wordt aan een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die geen btw verschuldigd is ter zake van het gesubsidieerde ontwikkelingswerk (waardoor geen sprake is van dubbele btw-heffing). Het had naar onze mening wenselijk geweest als het RB de noodzaak voor een dergelijke maatregel beter had onderbouwd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op