6 juni 2017A-G: weigering btw-aftrek bij aankoop van inactief verklaarde btw-ondernemers onevenredig

Op de website van de Roemeense fiscus is een lijst te vinden met namen van inactief verklaarde btw-ondernemers die gedurende een kalenderhalfjaar hun aangifteverplichtingen niet zijn nagekomen, onjuiste identificatiegegevens hebben opgegeven of niet actief zijn op de plaats van de zetel. Op grond van de Roemeense wetgeving wordt de btw-aftrek geweigerd bij afname van goederen of diensten van inactief verklaarde btw-ondernemers. A-G Mengozzi meent dat de maatregel onevenredig is, omdat de weigering van de btw-aftrek systematisch en definitief is, zelfs indien geen btw-fraude of derving van belastinginkomsten is vastgesteld.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. SC Paper Consult SRL (hierna: Paper Consult) heeft in begin 2011 een dienst afgenomen van een btw-ondernemer die met ingang van oktober 2010 als inactieve belastingplichtige was aangemerkt en in november 2010 is geschrapt uit het register van btw-plichtigen. Paper Consult heeft de in rekening gebrachte btw in aftrek gebracht. De Roemeense fiscus weigert daarom de btw-aftrek. De verwijzende Roemeense rechter stelt vervolgens prejudiciële vragen aan het HvJ over de evenredigheid van de aftrekweigering bij de afname van goederen of diensten van een inactief verklaarde btw-ondernemer.

Indien voldaan wordt aan de materiële voorwaarden mag het recht op btw-aftrek niet worden geweigerd, tenzij het niet-naleven van de formele voorwaarden verhindert dat het zekere bewijs wordt geleverd dat voldaan wordt aan de materiële voorwaarden voor het recht op btw-aftrek of indien de btw-ondernemer wist of had moeten weten dat de betrokken handeling (in)direct deel uitmaakt van btw-fraude of misbruik. Daarnaast kunnen lidstaten op grond van art. 273 btw-richtlijn de btw-aftrek weigeren indien andere verplichtingen niet zijn nageleefd die noodzakelijk zijn voor de waarborging van de juiste inning van de btw en ter voorkoming van btw-fraude.

De A-G is van mening dat de kennis van het bestaan van de lijst en het risico op btw-fraude niet rechtvaardigt dat het recht op btw-aftrek wordt geweigerd aan de afnemers van inactieve btw-ondernemers. Deze aftrekweigering gaat verder dan noodzakelijk is voor de waarborging van een juiste inning en voorkoming van btw-fraude. Er is immers sprake van een onweerlegbaar vermoeden dat bij afname van een inactief verklaarde btw-ondernemer sprake is van deelname aan btw-fraude. Deze onevenredigheid wordt volgens de A-G versterkt doordat de weigering van het recht op btw-aftrek aan de afnemer definitief is, ook al heeft de inactief verklaarde btw-ondernemer aan zijn btw-verplichtingen voldaan. Voorts is sprake van onverenigbaarheid met de mogelijkheid voor de inactief verklaarde btw-ondernemer de btw waarvan de aftrek in het tijdvak van inactiviteit is geweigerd, terug te vorderen in het boekjaar na het boekjaar waarin hij weer actief is verklaard door de Roemeense fiscus. De onevenredigheid van de aftrekweigering bij afname van inactief verklaarde btw-ondernemers wordt bevestigd doordat met ingang van 2017 het recht op btw-aftrek niet meer wordt geweigerd wanneer de inactieve verkoper aan zijn btw-verplichtingen heeft voldaan. Naar de mening van de A-G zou een opschorting van het recht op btw-aftrek van afnemers van inactieve btw-ondernemers een geschiktere maatregel zijn. De A-G adviseert het HvJ te oordelen dat de Roemeense regeling die inhoudt dat de weigering van btw-aftrek aan afnemers van inactief verklaarde btw-ondernemers systematisch en definitief is, zelfs indien geen btw-fraude of derving van belastinginkomsten is vastgesteld, onevenredig is. Dat de inactiefverklaring van de btw-ondernemer gebaseerd is op het bestaan van een risico op btw-fraude en dat de lijst openbaar is en gemakkelijk kan worden geraadpleegd, doet hieraan niet af.

 Wij volgen de conclusie van de A-G. Lidstaten mogen maatregelen nemen die een inbreuk maken op het recht op btw-aftrek om de juiste inning van de btw te waarborgen en btw-fraude te voorkomen. Deze maatregelen moeten echter proportioneel zijn. En dat is de Roemeense aftrekweigering bij afname van inactief verklaarde btw-ondernemers niet, omdat voor de aftrekweigering een risico op btw-fraude volstaat, de afnemer het vermoeden dat sprake is van deelname aan btw-fraude niet kan weerleggen en de aftrekweigering niet ongedaan gemaakt wordt indien de inactief verklaarde btw-ondernemer de verschuldigde btw ‘gewoon’ op aangifte heeft voldaan. De wijziging die de Roemeense regering in 2017 heeft doorgevoerd vinden wij dan ook een stap in de goede richting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op