27 september 2013A-G: verstrekking medicijnen aan patiënten polikliniek belast met btw

De Duitse vennootschap Klinikum Dortmund GmbH (hierna: Klinikum Dortmund) exploiteert een ziekenhuis waarin zij, naast klinische zorg, op grond van een vergunning ook poliklinische zorg verleent. In het ziekenhuis zijn zowel artsen in dienst van Klinikum Dortmund als zelfstandige artsen werkzaam. Voor de behandeling van kankerpatiënten met chemotherapie bereidt Klinikum Dortmund in de ziekenhuisapotheek op medisch voorschrift voor elke patiënt individueel medicijnen. Deze medicijnen worden ook gebruikt bij poliklinische medische behandelingen door de zelfstandig werkzame artsen. Klinikum Dortmund is ervan uitgegaan dat de levering van deze medicijnen bij poliklinische behandelingen is vrijgesteld van btw-heffing. Het Duitse Finanzamt meent echter dat sprake is van een btw-belaste prestatie. 

De Duitse verwijzende rechter heeft in deze zaak een drietal prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. De eerste prejudiciële vraag is of de met ziekenhuisverpleging en medische verzorging nauw samenhangende handelingen diensten moeten zijn. Daarnaast vraagt de verwijzende rechter zich af of, indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, slechts sprake is van met ziekenhuisverpleging en medische verzorging nauw samenhangende handelingen wanneer deze handelingen worden verricht door dezelfde belastingplichtige die ook de ziekenhuisverpleging of de medische behandeling verstrekt. Tot slot wordt gevraagd of, indien ook de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, ook sprake is van nauw samenhangende handelingen indien de medische verzorging kwalificeert als vrijgestelde extramurale gezondheidskundige verzorging van de mens. 

In haar conclusie geeft A-G Sharpston aan dat het begrip ‘met ziekenhuisverpleging en medische verzorging nauw samenhangende handelingen’ haars inziens zowel de levering van goederen als diensten omvat. Voorts meent de A-G dat de ziekenhuisverpleging en medische verzorging en de daarmee nauw samenhangende handelingen niet door dezelfde belastingplichtige verricht hoeven te worden. Dit blijkt namelijk niet uit de bewoordingen van de richtlijnbepaling en zou bovendien indruisen tegen het doel van de bepaling. Met betrekking tot de beantwoording van de derde vraag overweegt de A-G dat de behandelingen die de zelfstandig werkzame artsen in het ziekenhuis verrichten, kwalificeren als vrijgestelde gezondheidskundige verzorging van de mens (en dus niet als ziekenhuisverpleging en medische verzorging). Aangezien de met gezondheidskundige verzorging van de mens samenhangende handelingen in de btw-richtlijn niet zijn vrijgesteld van btw-heffing, is de verstrekking en toediening van medicijnen aan patiënten die poliklinisch worden behandeld door de zelfstandig werkzame artsen belast met btw. De toepassing van het beginsel van fiscale neutraliteit leidt volgens de A-G niet tot een andere uitkomst. Hoewel de A-G toegeeft dat deze conclusie tegen de intuïtie lijkt in te druisen, adviseert zij het HvJ EU te beslissen dat sprake is van een btw-belaste prestatie. 

Zie 8.2.1 voor meer informatie over de medische vrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op