21 oktober 2016A-G: verkoop en verhuur zuurstofconcentratoren belast met 21% btw

A-G Mengozzi adviseert het HvJ te oordelen dat de verkoop en verhuur van zuurstofconcentratoren niet kan delen in het 6%-tarief, dat in België van toepassing is op de levering van zuurstofflessen.

De Belgische btw-ondernemer Oxycure Belgium NV (hierna: Oxycure) houdt zich bezig met de verkoop en verhuur van zuurstofconcentratoren en toebehoren voor zuurstofbehandeling. Zuurstofconcentratoren zijn elektrische medische apparaten waarmee stikstof uit de omgevingslucht wordt gehaald en de zuurstof uit die lucht wordt geconcentreerd, wat tot een hogere zuurstofconcentratie leidt. Dit soort apparaten bestaat uit een onderdeel dat de zuurstof concentreert, een neuscanule of een zuurstofmasker en een zuurstofslang, die integraal deel uitmaken van de apparaten. Zuurstofconcentratoren maken zuurstofbehandeling thuis mogelijk voor patiënten met ademhalingsproblemen of andere zware gebreken waarvoor een zuurstofbehandeling is vereist en wiens toestand niet meer kan worden verbeterd door gebruik te maken van een aerosol of een luchtwegverwijder. Oxycure heeft in de periode oktober 2007 tot en met maart 2010 op de verhuur en verkoop van deze artikelen het 6%-tarief toegepast. De Belgische fiscus meent echter dat op grond van een nationaal koninklijk besluit het normale btw-tarief van toepassing is. Zuurstofbehandeling met zuurstofflessen is op grond van dit besluit wel belast tegen het 6%-tarief. De verwijzende rechter heeft het HvJ de prejudiciële vraag gesteld of dit onderscheid, gelet op het neutraliteitsbeginsel, is toegestaan. De rechter merkt hierbij op dat de verschillende zuurstofbronnen onderling inwisselbaar en/of complementair zijn en zich onderling enkel door hun gebruiksgemak en kosten onderscheiden.

Recent heeft A-G Mengozzi conclusie genomen in deze zaak. De A-G toetst allereerst of de zuurstofconcentratoren kunnen kwalificeren als “farmaceutische producten van een soort die gewoonlijk gebruikt wordt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen” of “medische uitrusting, hieronder begrepen in huur, hulpmiddelen en andere apparaten die gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten”, zoals genoemd in punt 3 en 4 van bijlage III bij de btw richtlijn, waar de goederenleveringen en de diensten zijn opgesomd die op grond van art. 98 van de btw-richtlijn onder het verlaagde tarief kunnen vallen. De A-G is, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, van mening dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde zuurstofconcentratoren niet binnen de werkingssfeer van punt 3 of 4 van bijlage III bij de btw-richtlijn vallen, aangezien die apparaten niet kwalificeren als farmaceutische producten en niet uitsluitend door gehandicapten worden gebruikt.

Vervolgens toetst de A-G of de verkoop en verhuur van zuurstofconcentratoren op grond van het neutraliteitsbeginsel dezelfde btw-behandeling verdient als de verkoop en verhuur van zuurstofflessen. Naar de mening van de A-G is dit niet mogelijk. Op grond van jurisprudentie van het HvJ kan de werkingssfeer van een verlaagd tarief namelijk alleen op grond van dat beginsel worden uitgebreid als sprake is van een ondubbelzinnige bepaling. Hiervan is in casu geen sprake, omdat punt 4 van bijlage III bij de btw richtlijn medische hulpmiddelen en apparaten die niet uitsluitend door gehandicapten worden gebruikt ondubbelzinnig uitsluit van het verlaagde btw tarief. Het neutraliteitsbeginsel moet niet aldus worden uitgelegd dat afbreuk kan worden gedaan aan de strikte uitleg van de categorieën die in bijlage III bij de btw-richtlijn zijn genoemd, aldus de A-G.

De A-G adviseert het HvJ te oordelen dat de btw-richtlijn zich niet verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan het 6%-tarief niet van toepassing is op de levering van zuurstofconcentratoren.

 In Nederland geldt het 6%-tarief zowel voor zuurstof in cilinders en vaten (tabel I, post a.6 behorende bij de Wet OB) als voor zuurstofconcentratoren en toebehoren (Tabel I, post a.37). Op grond van de argumentatie van de A-G zou de toepassing van het verlaagde tarief voor deze laatste categorie onjuist zijn, omdat zuurstofconcentratoren ook door andere personen dan gehandicapten worden gebruikt. Als het HvJ het advies van de A-G volgt, zal Nederland post a.37 van Tabel I moeten wijzigen. Zolang dat nog niet is gebeurd, kan in Nederland het 6%-tarief worden toegepast op de levering van zuurstofconcentratoren. Zie