13 december 2017A-G: Vereenvoudigde ABC-regeling eist btw-identificatienummer van B in andere lidstaat dan vertrek en mag niet worden geweigerd bij te late indiening listing door B

A-G Bot heeft geconcludeerd dat de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling voor B niet mag worden geweigerd als deze te laat de listing heeft ingediend. Dat B een btw-nummer heeft in de lidstaat van vertrek, maakt dit niet anders.

Feiten
Een commanditaire vennootschap, Firma Hans Bühler KG, is een in Duitsland gevestigde onderneming en beschikt over een Duits btw-nummer. Deze onderneming exploiteert in Duitsland een productie- en handelsonderneming. Daarnaast beschikt deze vennootschap over een btw-nummer in Oostenrijk. In de periode van oktober 2012 tot en met maart 2013 heeft deze onderneming herhaaldelijk goederen gekocht van andere in Duitsland gevestigd leveranciers zijn en heeft zij deze goederen doorverkocht aan een in Tsjechië gevestigde afnemer met een Tsjechisch btw-nummer. De goederen werden door de Duitse leveranciers rechtstreeks naar de afnemer in Tsjechië verzonden. De onderneming (hierna: partij B) heeft voor deze transacties, die zij als driehoektransacties beschouwde, uitsluitend haar Oostenrijkse btw-nummer gebruikt. Op de facturen werden de Duitse btw-nummers van de leveranciers, het Oostenrijkse btw-nummer van B en het Tsjechische btw-nummer van de afnemer vermeld. In februari 2013 heeft B bij de Oostenrijkse fiscus lijsten ingediend voor oktober 2012 tot en met januari 2013 met vermelding van haar Oostenrijkse btw-nummer en het Tsjechische btw-nummer van de afnemer. In het vakje ‘driehoektransacties’ werd niets ingevuld. In april heeft B deze lijsten gecorrigeerd, met vermelding dat sprake was van driehoektransacties en heeft zij voor februari en maart 2013 nieuwe lijsten ingediend.

Procedure
De Oostenrijkse fiscus was van mening dat de transacties tussen de Duitse leveranciers en B als intracommunautaire verwervingen in Oostenrijk aan btw moesten worden onderworpen, omdat het om ‘mislukte’ driehoektransacties gingen aangezien B niet aan zijn aangifteverplichtingen had voldaan en niet had aangetoond dat over de transacties bij de uiteindelijke verwerving in Tsjechië btw was geheven. Het beroep dat B heeft ingesteld bij de belastingrechter in eerste aanleg, is verworpen, aangezien voor de verwerver het recht op vrijstelling van de btw over zijn intracommunautaire verwervingen volgens de Duitse wetsbepaling verloren was gegaan door het niet nakomen van de in die bepaling neergelegde bijzondere aangifteverplichtingen. B stelt daarop beroep in Revision in bij de hoogste rechterlijke instantie van Oostenrijk. Deze rechter merkt op dat twee ondernemers (A en B) in dezelfde lidstaat zijn gevestigd en stelt prejudiciële vragen aan het HvJ EU over de werking van de vereenvoudigde ABC-regeling in een dergelijke situatie.

Conclusie A-G Bot
Uit artikel 141 van de btw-richtlijn volgt dat voor de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling sprake moet zijn van drie belastingplichtigen die in drie verschillende lidstaten voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd en waarbij de goederen door de eerste belastingplichtige rechtstreeks naar de derde belastingplichtige worden verzonden. Daarbij gelden de voorwaarden dat partij B (tussenpersoon) niet gevestigd mag zijn in de lidstaat van de aankomst van de goederen en dat de goederen die hij verwerft, rechtstreeks – vanuit een andere lidstaat dan in de lidstaat waarin hij voor btw-doeleinden is geïdentificeerd – naar een andere belastingplichtige in lidstaat C worden verzonden aan wie partij B de daaropvolgende levering verricht. In casu is heeft partij B twee btw-nummers: een Duitse en een Oostenrijkse. Daarnaast is B in de lidstaat van vertrek (lidstaat A) gevestigd. De A-G is van mening dat deze voorwaarden zowel in enge als in teleologische zin moet worden uitgelegd. De woorden ‘het nummer waaronder voor btw-doeleinden geïdentificeerd en waaronder hij verwerving heeft verricht’ veronderstellen volgens de A-G een vrije keuze tussen verschillende nummers. Deze uitlegging wordt gerechtvaardigd doordat de lidstaat van aankomst van de goederen kan controleren of daar de transactie belast wordt. De A-G concludeert dat kan worden volstaan met de vaststelling van het gebruik van drie verschillende btw-nummers, mits het gebruik van de verschillende btw-nummers niet frauduleus is. Daarmee kan partij B die voldoet aan de identificatievoorwaarden in onderdeel a (niet gevestigd zijn in de lidstaat van aankomst van de goederen, in casu Tsjechië) de verwerving hebben verricht onder een btw-nummer dat is toegekend door een andere lidstaat (in casu Oostenrijk) dan de lidstaat van waaruit de goederen worden verzonden (in casu Duitsland). Het maakt daarbij niet uit dat partij B ook in de lidstaat van vertrek is gevestigd of een btw-nummer heeft. Bovendien mag de vrijstelling niet aan B worden geweigerd enkel omdat de in artikel 265 van de btw-richtlijn bedoelde lijst door B te laat is ingediend of naderhand is gecorrigeerd, terwijl er geen ernstige aanwijzing is dat sprake is van fraude en aan de materiële voorwaarden voor de vrijstelling van de intracommunautaire verwerving voor de vereenvoudigde ABC-regeling is voldaan.

Hoewel de A-G hetzelfde criterium als het HvJ in de jurisprudentie hanteert dat aan de materiële voorwaarden van een btw-regeling moeten worden voldaan, wordt de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling wel erg ruim als het HvJ de conclusie van de A-G volgt. Dit zou betekenen dat partijen die toevallig in meerdere EU-lidstaten btw-nummers hebben, een vrije keuze hebben voor het specifieke gebruik van een bepaalde btw-nummer in een ketentransactie/ABC-transactie. Ook kan de vraag rijzen of de vereenvoudigde ABC-regeling op deze manier wellicht toegepast kunnen worden door niet-EU ondernemingen. Aan de andere kant kan worden gezegd dat partij B in dit geval in overeenstemming met de geldende regelgeving gunstig gebruik heeft gemaakt de bewoordingen van artikel 141 van de btw-richtlijn, omdat deze richtlijnbepaling niet expliciet verbiedt dat partij B niet in de lidstaat van vertrek van de goederen mag zijn gevestigd of een btw-nummer heeft. Wij zijn benieuwd of het HvJ de conclusie van de A-G zal overnemen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op