19 juli 2013A-G: reisagent btw verschuldigd uit provisie minus zelf verleende korting

Het Duitse reisbureau Ibero Tours GmbH (hierna: Ibero Tours) biedt door reisorganisatoren samengestelde reizen aan. Ibero Tours ontvangt provisie van de reisorganisatoren voor elke verkochte reis als tegenprestatie voor de verrichte bemiddelingsdiensten. Teneinde de verkoop van de reizen te bevorderen, verleent Ibero Tours korting aan haar afnemers. Ibero Tours heeft aanvankelijk btw betaalt uit de ontvangen provisie zonder rekening te houden met de aan de reizigers verleende korting. Omdat de Duitse fiscus hierdoor btw ontvangt over meer dan het door haar ontvangen bedrag heeft zij om een teruggaaf van de teveel betaalde btw verzocht over de periode 2002 tot en met 2005. 

De Duitse fiscus heeft dit teruggaafverzoek slechts gedeeltelijk toegekend, namelijk voor zover de reisorganisator conform de reisbureauregeling btw verschuldigd was over de verkochte reizen. Na een vruchteloze bezwaarprocedure heeft Ibero Tours beroep ingesteld bij de rechter. Het Finanzgericht stelt Ibero Tours in het gelijk, maar de Duitse fiscus stelt tegen deze beslissing beroep in bij het Bundesfinanzhof. Dit hof heeft aan het HvJ EU de prejudiciële vraag gesteld of het beginsel dat slechts btw is verschuldigd uit het daadwerkelijk ontvangen bedrag in dit geval tot gevolg heeft dat de maatstaf van heffing wordt verlaagd. Indien het HvJ EU deze vraag bevestigend beantwoordt, vraagt het Bundesfinanzhof zich af of dit eveneens geldt indien de hoofddienst (namelijk de reis) wel onder de reisbureauregeling valt, maar de bemiddelingsdienst onder de normale btw-regels en onder welke voorwaarden de lidstaat verlaging van de maatstaf van heffing mag weigeren indien de bemiddelingsdienst is vrijgesteld van btw-heffing (lees: belast is met 0% btw). 

In zijn conclusie adviseert A-G Wathelet het HvJ EU te oordelen dat het beginsel met betrekking tot verlaging van de maatstaf van btw-heffing in het geval van een in een later stadium verleende prijskorting ook van toepassing is op een tussenpersoon die voor eigen rekening aan een afnemer een prijskorting verleent op de hoofddienst, waarbij de tussenpersoon heeft bemiddeld bij de verkoop van de reis. Het feit dat de verleende hoofddienst (namelijk de reis) onder de reisbureauregeling valt en de bemiddelingsdienst niet, doet hieraan volgens de A-G niet af. Met betrekking tot de vrijgestelde (lees: met 0% btw belaste) bemiddelingsdienst (voor reizen buiten de EU) overweegt de A-G dat het inherent aan het btw-stelsel is dat een lidstaat in geval van vrijstelling (lees: toepassing 0%-tarief) verlaging van de maatstaf van heffing weigert, zonder dat de lidstaat hiervoor in wetgeving bijkomende voorwaarden heeft bepaald. 

 In Nederland is ten aanzien van cash backs in de telecomsector een tegenovergesteld standpunt ingenomen. Zie 4.15.1 voor meer informatie over dit onderwerp.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op