25 april 2019A-G: levering opvijzelbaar offshoreboorplatform niet belast met 0% btw

Feiten

In mei 2008 heeft Grup Servicii Petroliere SA (hierna: GSP) drie opvijzelbare offshoreboorplatformen verkocht aan Maltese klanten. GSP is van mening dat de vrijstelling van art. 148, onderdeel c, btw-richtlijn van toepassing is: levering van schepen voor de vaart op volle zee. De Roemeense Belastingdienst is van mening dat de boorplatformen daadwerkelijk en hoofdzakelijk in stationaire staat worden gebruikt om boringen te verrichten en niet om te varen. De Roemeense rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. De Roemeense rechter vraagt ten eerste of een opvijzelbaar boorplatform onder het begrip ‘schip’ valt. En, indien dat het geval is, of de vrijstelling van art. 148, onderdeel c, Btw-richtlijn afhankelijk is van de voorwaarde dat de activiteit van het varen op volle zee de overhand heeft ten opzichte van die van het boren.

A-G

A-G Hogan stelt dat in het alledaagse spraakgebruik het woord ‘schip’ een of andere constructie betekent waarmee een activiteit op het water kan worden uitgeoefend, waaronder het vervoer van personen of goederen, ongeacht of die activiteit tegen betaling of anderszins, of louter voor recreatieve doeleinden wordt uitgeoefend. Daarom twijfelt de A-G of een platform van het soort dat in casu aan de orde is, als een ‘schip’ in die betekenis kan worden omschreven, aangezien het geen personen of goederen op het water vervoert: het is meer een grote, door de mens gemaakte machineconstructie die, eenmaal vervoerd, op de zeebodem wordt geplaatst om boringen te verrichten. De A-G stelt dat het aan de nationale rechter is om na te gaan of sprake is van een schip.

De term ‘volle zee’ betekent dat het betrokken schip ten minste in staat moet zijn om ver van de kust te varen. Dat betekent dat de navigator de koers van het schip in kaart kan brengen en dat het schip zichzelf kan voortstuwen. Het is volgens de A-G duidelijk dat de platformen niet worden gebruikt voor de vaart op volle zee, juist omdat zij niet over eigen voortstuwing beschikken.

Zelfs wanneer een opvijzelbaar offshoreboorplatform als een ‘schip’ kan worden aangemerkt, valt het enkel onder definitie van artikel 148, onderdeel a als het wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. De term ‘volle zee’ houdt in dat het boorplatform zijn activiteiten niet mag uitvoeren in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone, noch op het continentale plat van een lidstaat van de Unie. Er wordt volgens de A-G niet voldaan aan het vereiste van art. 148, onderdeel a btw-richtlijn dat het schip gebruikt wordt voor de vaart op volle zee. Van belang is daarbij dat de activiteiten van het boorplatform worden uitgeoefend binnen de territoriale wateren van Roemenië. De A-G komt tot de conclusie dat de levering van de boorplatform niet belast is met 0% btw.

De conclusie van de A-G is niet volledig in overeenstemming met het huidige Beleid van de Staatssecretaris. In de Toelichting van Tabel 2, paragraaf 1.5.3.3.3 staat vermeld: ‘ook vaartuigen waarbij het varen van bijkomstige betekenis is ten opzichte van hun hoofdfunctie kunnen kwalificeren als schepen die worden gebruikt op volle zee. Het gaat hier om vaartuigen die vanwege hun hoofdfunctie alleen in de offshore-industrie worden ingezet, zoals bijvoorbeeld drijvende boorplatforms’. De A-G twijfelt of een boorplatform kan worden aangemerkt als een schip, terwijl in het Beleid staat vermeld dat een boorplatform kan worden aangemerkt als een schip. Daarnaast wordt de term ‘volle zee’ door de Staatssecretaris in zijn Beleid ruimer uitgelegd dan door de A-G. Met ‘volle zee’ wordt volgens de Staatssecretaris bedoeld: alle delen van de zee die niet behoren tot de territoriale wateren (de territoriale wateren van Nederland strekken zich uit tot een afstand van 12 internationale zeemijlen gerekend vanaf de laagwaterlijn van de Nederlandse kust) of de binnenwateren van Nederland. Het is nu afwachten wat het HvJ oordeelt. Indien het HvJ de conclusie van de A-G volgt zal de Belastingdienst het Besluit naar verwachting aanpassen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op