6 juli 2017A-G: levering gebouw na langdurig gebruik voor eigen bedrijfsdoeleinden btw-vrijgesteld

Een gebouw is voor de btw “nieuw” als het voor, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming wordt geleverd. De levering van een nieuw gebouw is van rechtswege belast met 21% btw. Een gebouw is voor de btw “oud” indien op het tijdstip van de levering twee of meer jaren na tijdstip van eerste ingebruikneming verstreken is. De levering van een oud gebouw is btw-vrijgesteld. De vraag of een gebouw oud of nieuw is, stond centraal in een zaak voor het HvJ, waarin de advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona recent conclusie heeft genomen.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. De Poolse onderneming Kozuba Premium Selection sp. z o.o. (hierna: Kozuba) heeft in september 2005 haar maatschappelijk kapitaal verhoogd doordat een van de aandeelhouders een zomerhuis, gebouwd in 1992, in de vennootschap inbracht. Dit gebouw is in 2006 gemoderniseerd en ingericht als ‘modelwoning’. De renovatiekosten bedroegen 55% van de beginwaarde van het gebouw. In juli 2007 heeft Kozuba de modelwoning ingeboekt in het register van vaste activa. In januari 2009 werd de modelwoning uitgeboekt uit het register en verkocht aan een derde. Naar de mening van Kozuba is de verkoop van het gebouw een belastbare activiteit, namelijk de btw-vrijgestelde verkoop van een gebruikt gebouw. Volgens de Poolse fiscus is het gebouw echter niet voor het eerst in gebruik genomen in juli 2007, omdat het toen werd bestemd voor eigen activiteiten van de onderneming. De eerste ingebruikneming was volgens de fiscus pas op de datum van verkoop van de woning in januari 2009, zodat geen sprake kan zijn van een btw-vrijgestelde levering. De Poolse rechter twijfelt over het moment van eerste ingebruikneming en betwijfelt of het begrip ‘verbouwing’ in de Poolse btw-wet verenigbaar is met de btw-richtlijn. Op grond van de Poolse btw-wet is sprake van een verbouwing die leidt tot een eerste ingebruikneming als de uitgaven voor de verbetering, in de zin van de IB-bepalingen, ten minste 30% van de beginwaarde bedroegen. De rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

De A-G heeft het HvJ geadviseerd in deze zaak te oordelen dat het begrip ‘eerste ingebruikneming’ een zelfstandig begrip is, dat niet afhankelijk is van de voorwaarde dat eerst een belastbare handeling wordt verricht. Polen handelt in strijd met de btw-richtlijn door dit als voorwaarde te stellen. Als een gebouw gedurende tenminste twee jaar ononderbroken door de eigenaar wordt gebruikt, wordt dat gebruik gelijkgesteld met een eerste levering en is de latere verkoop van dat gebouw btw-vrijgesteld, aldus de A-G. De wettelijke regeling op grond waarvan, gelet op de toepassing van de btw-vrijstelling, sprake is van een verbouwing die leidt tot een eerste ingebruikneming als de daarbij gedane uitgaven ten minste 30% van de beginwaarde van het gebouw bedragen, is naar de mening van de A-G niet in strijd met de btw-richtlijn. Lidstaten mogen verbouwingen op één lijn stellen met de eerste leveringen van gebouwen, gelet op de brede benadering van de btw-richtlijn, aldus de A-G. De enige beperking die uit de btw-richtlijn af te leiden is, is dat onder het begrip ‘verbouwingshandelingen’ geen handelingen mogen vallen die ver van het begrip ‘constructie van een gebouw’ af staan. Het HvJ moet nog arrest wijzen.

Het standpunt van Polen is opmerkelijk te noemen. Ingebruikneming van een nieuw gebouw voor eigen bedrijfsdoeleinden zou voor de vraag of sprake is van een levering van een nieuw gebouw niet relevant zijn. In Nederland telt ook gebruik voor eigen bedrijfsdoeleinden mee voor de vraag of een gebouw als nieuw of oud aangemerkt moet worden. Wij achten dat een juiste benadering. Een fabrieksgebouw dat twintig jaar lang door een fabrikant gebruikt is voor de productie van goederen en daarna wordt geleverd aan een derde kan immers moeilijk als nieuw worden beschouwd. Het tweede punt van de procedure betreft de vraag wanneer een oud gebouw door een verbouwing weer als nieuw beschouwd mag worden. Op grond van de Poolse wetgeving leidt een grote verbouwing tot een eerste ingebruikneming van een gebouw. De levering van een grootschalig verbouwd, oud gebouw kan dus een btw-belaste levering vormen. In Nederland kennen wij het begrip ‘vernieuwbouw’: indien men een gebouw dusdanig ingrijpend verbouwt dat naar maatschappelijke opvattingen een vervaardigd goed (dat wil zeggen: een goed dat tevoren niet bestond) ontstaat, is eveneens sprake van een btw-belaste (op)levering van een (nieuw) gebouw. Zie 7.2.2 voor meer informatie over vernieuwbouw.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op