11 juli 2017A-G: levering en installatie zonnepanelen één samengestelde prestatie?

Bij de levering van zonnepanelen en de installatie daarvan kan de vraag opkomen of deze als één samengestelde prestatie moet worden beschouwd. In het departement Martinique gelden namelijk verschillende btw-regelingen voor de levering (vrijgesteld) en de installatie ervan (belast tegen 8,5% btw). Advocaat-Generaal Mengozzi heeft geconcludeerd dat het HvJ zich onbevoegd moet verklaren om de prejudiciële vraag te beantwoorden.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Solar Electric Martinique SARL (hierna: SEM) verkoopt en installeert zonnepanelen in het departement Martinique. Over de periode 2005 t/m 2007 heeft SEM alleen btw (8,5%) afgedragen over de installatie van de zonnepanelen. Zij was namelijk van mening dat de levering van zonnepanelen onder een vrijstelling valt van het Franse algemeen belastingwetboek. Na een controle heeft de belastingdienst de btw nageheven, omdat hij van mening was dat de handelingen met het oog op de installatie van zonnepanelen werken in onroerende staat vormden en daarmee ook de kosten voor de levering van de zonnepanelen moest omvatten. SEM is het hier niet mee eens en stelt beroep in. Na verwerping van zowel het beroep als het erop volgende hoger beroep, heeft SEM beroep cassatie ingesteld bij de Conseil d’État (Raad van State, Frankrijk) waarbij laatstgenoemde de prejudiciële vraag heeft gesteld of de verkoop van zonnepanelen en de installatie daarvan één enkele handeling vormen betreffende werken in onroerende staat.

De A-G concludeert primair dat het Hof zich onbevoegd moet verklaren om de prejudiciële vraag te beantwoorden, aangezien de zaak zich afspeelt in Martinique, een overzeese departement van Frankrijk die uitdrukkelijk van het toepassingsgebied van de btw-richtlijn wordt uitgezonderd. Uit rechtspraak volgt dat een uitlegging door het Hof van bepalingen van Unierecht in situaties die niet binnen de werkingssfeer ervan vallen alleen gerechtvaardigd is indien deze bepalingen door het nationale recht op rechtstreekse en onvoorwaardelijke wijze toepasselijk zijn gemaakt. Daar is geen sprake van, nu de Franse republiek geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid in de btw-richtlijn om de oplevering van bepaalde werken in onroerende staat als een levering van goederen aan te merken, maar deze als diensten te beschouwen. Bovendien verwijst de bepaling in het wetboek niet rechtstreeks en onvoorwaardelijk naar de bepalingen van de btw-richtlijn en bevat het een bijzondere vrijstellingsbepaling die niet in de richtlijnen is opgenomen. Verder is het niet in strijd met het doelstelling van eenvormige uitlegging en toepassing van de rechtsregels om de prejudiciële vraag niet te beantwoorden, wanneer de Uniewetgever ondubbelzinnig heeft vermeld dat bepaalde handelingen niet op een specifiek gebied van toepassing zijn. Als het Hof iedere prejudiciële vraag zou moeten beantwoorden, zou dat ingaan tegen de uitdrukkelijke keuze van de Uniewetgever om deze departementen uit te sluiten voor de toepassingsgebied van de btw-richtlijn. Subsidiair is de A-G van mening dat de levering en installatie van zonnepanelen als één enkele handeling moet worden aangemerkt, zijnde de vrijgestelde levering van zonnepanelen. Het is aan de verwijzende rechter om op basis van de feiten en omstandigheden te beoordelen of sprake is van één enkele handeling.

[Let op-teken !] Wanneer het Hof van Justitie zich onbevoegd gaat verklaren om de prejudiciële vraag te beantwoorden, betekent dit een bevestiging van het toepassingsgebied van de btw-richtlijn. De btw-richtlijn is niet van toepassing op de volgende gebieden: de berg Arthos, de Canarische Eilanden, de Franse gebieden zoals bedoeld in artt. 359 en 355, lid 1 VWEU, de Ålandseilanden, de Kanaaleilanden, het eiland Helgoland, het gebied Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano.

Ten aanzien van de prejudiciële vraag zijn wij van mening dat sprake is van één handeling, namelijk de levering van zonnepanelen. Vanuit de modale consument gezien kopen zij de zonnepanelen en gaat de installatie ervan op in de levering. Elementen die erop kunnen wijzen dat de levering van de zonnepanelen overheersend is zijn: wanneer de aanschafkosten van de zonnepanelen hoger zijn dan de kosten voor de installatie, de diensten van de leverancier zich lijken te beperkten tot de plaatsing van de zonnepanelen zonder de aard ervan te veranderen en zonder die panelen aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant, en dat de installatie relatief snel en technisch eenvoudig is (vergelijk HvJ EU 29 maart 2007, nr. C-111/05 Aktiebolaget NN over de levering en plaatsing van een glasvezelkabel).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op