15 januari 2016A-G: geen volledige betaling btw-schuld vereist bij schuldeisersakkoord

A-G Sharpston is van mening dat het Unierecht zich niet verzet tegen een aanvaarding van een gedeeltelijke betaling van de btw-schuld door een ondernemer in financiële moeilijkheden in het kader van een schuldeisersakkoord.

 

In de zaak Degano Trasporti S.a.S. di Ferrucio Degano & C. (hierna: Degano) gaat het om de vraag of de Italiaanse regeling voor een preventief (schuldeisers)akkoord voor insolvente ondernemers en ondernemers in financiële moeilijkheden in strijd is met het Unierecht indien dit akkoord inhoudt dat de btw-vordering slechts gedeeltelijk wordt betaald (1) én naar verwachting in geval van vereffening in faillissement geen groter deel van die btw-schuld zou worden voldaan (2). Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het Unierecht een integrale betaling van de btw-vordering eist, maar Tribunale di Udine betwijfelt of deze uitleg de juiste is en heeft deze vraag voorgelegd aan het HvJ.

 

A-G Sharpston is van mening dat het Unierecht niet verplicht om de btw-schulden een voorrang te verlenen boven alle andere schulden. Het Unierechtelijke vereiste van een doeltreffende inning van de btw is niet absoluut. Een lidstaat mag in bepaalde omstandigheden afstand doen van volledige betaling van de btw-schuld voor zover die omstandigheden uitzonderlijk, specifiek en beperkt zijn en daardoor geen schending van het beginsel van de fiscale neutraliteit ontstaat (lees: geen aanzienlijke verschillen in behandeling van belastingplichtigen ontstaan). De A-G wijst erop dat de Italiaanse regeling voor het preventief akkoord drie waarborgen bevat om btw-schulden te beschermen. In de eerste plaats wordt een akkoord afgewezen indien de verzoeker bewust activa verborgen heeft gehouden of een of meerdere schulden (waaronder de btw-schulden) niet heeft opgegeven. In de tweede plaats is niet-volledige betaling van de btw-schuld slechts aan de orde indien een onafhankelijke deskundige heeft verklaard dat de belastingdienst in geval van faillissement geen betere behandeling ten deel zal vallen. In de derde plaats moet over het voorstel door alle schuldeisers worden gestemd (met inbegrip van de staat indien het voorstel voorziet in een gedeeltelijke betaling van de btw) en kunnen tegenstemmende schuldeisers bij de rechter opkomen tegen het akkoord. Tot slot doet de Italiaanse akkoordprocedure geen aanzienlijke verschillen ontstaan in de behandeling van belastingplichtigen waardoor van een schending van het beginsel van de fiscale neutraliteit geen sprake is.

Deze zaak betreft een Italiaanse regeling voor een schuldeisersakkoord. De zaak kan daarom niet één-op-één naar de Nederlandse situatie vertaald worden. In Nederland werkt de Belastingdienst slechts mee aan een schuldeisersakkoord indien het ontvangen deel van de belastingschuld minimaal het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan de concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd, (zowel absoluut als relatief) een substantiële omvang heeft en ten minste van dezelfde omvang is als kan worden verkregen door executiemaatregelen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de Belastingdienst noch in uitkeringspercentage noch in de betalingstermijn mag worden achtergesteld bij gelijkbevoorrechte schuldeisers, dat de fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding tijdig en volledig moet worden nagekomen en bij het voortzetten van de onderneming na het akkoord geldt als voorwaarde dat hiervoor reële vooruitzichten aanwezig moeten zijn. Door de Belastingdienst wordt niet geëist dat de btw-schuld integraal wordt voldaan (voor de schuld van douanerechten geldt die eis wel). Indien de schuldeisers het niet betaalde gedeelte van hun vordering niet kwijtschelden, maar overdragen aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal verleend de Belastingdienst geen medewerking aan het akkoord. Gelet op deze waarborgen komt het ons voor dat dit beleid in de visie van de A-G geen strijd oplevert met het Unierecht. Uit het arrest van het HvJ zal moeten blijken of het HvJ de opvatting van de A-G deelt.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op