9 oktober 2012A-G: geen gunstiger btw-correctie privégebruik auto op grond van gelijkheidsbeginsel

Op 1 juni 2011 heeft Rechtbank Haarlem geoordeeld dat het beleid op grond waarvan voor de btw-correctie voor het privégebruik van de auto mag worden volstaan met 12% x de IB/LB-bijtelling ten onrechte een onderscheid maakt naar gelang de CO2-uitstoot. Naar het oordeel van de rechtbank is dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In hoger beroep heeft Hof Amsterdam hetzelfde geoordeeld. Naar het oordeel van het hof mag een B.V. waarvan de dga een niet-milieuvriendelijke auto voor privédoeleinden gebruikt een beroep doen op de meest voordelige btw-correctie. In het jaar waarop de procedure betrekking had, 2008, bedroeg de meest gunstige forfaitaire btw-correctie voor het privégebruik van de auto 12% x 14% x cataloguswaarde. 

A-G van Hilten is echter van mening dat weliswaar terecht is geoordeeld dat sprake is van begunstigend beleid en gelijke gevallen ongelijk worden behandeld, maar dat het hof ten onrechte niet heeft gekeken of er wellicht een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor dit verschil in behandeling. Daarnaast volgt volgens de A-G uit rechtspraak van de Hoge Raad dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel pas succesvol kan zijn, indien de beleidsmaker (in casu de staatssecretaris van Financiën), nadat duidelijk geworden is dat zijn beleid berustte op een onjuiste rechtsopvatting, het beleid desondanks handhaaft. In casu was dit niet het geval: de staatssecretaris heeft zijn goedkeurende beleid bijna onmiddellijk (binnen een maand) beëindigd en vervangen. Het is dus niet mogelijk de goedkeuring uit te breiden naar gevallen die niet onder deze goedkeuring vallen. 

De A-G geeft de Hoge Raad in overweging om het door de staatssecretaris ingestelde cassatieberoep gegrond te verklaren. De Hoge Raad moet nog een beslissing nemen. Zie 10.3.3 voor deze conclusie en informatie over het privégebruik.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op