31 oktober 2012A-G: geen gunstiger btw-correctie privégebruik auto op grond van gelijkheidsbeginsel

Op 1 juni 2011 oordeelde Rechtbank Haarlem dat het beleid op grond waarvan voor de btw-correctie voor het privégebruik van de auto mag worden volstaan met 12% x de IB/LB-bijtelling ten onrechte een onderscheid maakt naar gelang de CO2-uitstoot. Naar het oordeel van de rechtbank was dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam hetzelfde. Naar het oordeel van het hof mag een B.V. waarvan de dga een niet-milieuvriendelijke auto voor privédoeleinden gebruikt een beroep doen op de meest voordelige btw-correctie. In het jaar waarop de procedure betrekking had, 2008, bedroeg de meest gunstige forfaitaire btw-correctie voor het privégebruik van de auto 12% x 14% x cataloguswaarde. De staatssecretaris heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de Hoge Raad.

Advocaat-Generaal van Hilten (hierna: de A-G) is van mening dat het hof terecht heeft geoordeeld dat sprake is van begunstigend beleid (voor milieuvriendelijke auto’s) en dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Het hof heeft naar de mening van de A-G ten onrechte niet heeft getoetst of er wellicht een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor deze verschillende behandeling. Daarnaast volgt volgens de A-G uit de rechtspraak van de Hoge Raad dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel pas succesvol kan zijn, indien de staatssecretaris van Financiën, nadat duidelijk geworden is dat zijn beleid berustte op een onjuiste rechtsopvatting, in het beleid volhardt. In casu is dit naar de mening van de A-G niet het geval: de staatssecretaris heeft zijn goedkeurende beleid bijna onmiddellijk (binnen een maand na de uitspraak van Rechtbank Haarlem) beëindigd en vervangen. Het is naar de mening van de A-G om die reden niet mogelijk dat btw-ondernemers voor milieuonvriendelijke auto’s kunnen volstaan met een btw-correctie van 12% x 14% x cataloguswaarde. De Hoge Raad moet nog een beslissing nemen.

Als de Hoge Raad de conclusie van de A-G volgt dan behalen de ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de btw-correctie op grond van het gelijkheidsbeginsel (op dit punt) een Pyrrusoverwinning. Een Pyrrusoverwinning omdat het onderscheid in de hoogte van de btw-correctie naar gelang de CO2-uitstoot volgens de A-G weliswaar in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, maar de ondernemer met een milieuonvriendelijke auto geen beroep toekomt op de lagere btw-correctie voor milieuvriendelijke auto’s (12% x 14% x cataloguswaarde). Naar onze mening is de A-G echter niet volledig in haar toetsing aan de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het beroep op het gelijkheidsbeginsel bij begunstigend beleid. De A-G stelt namelijk uitsluitend dat de staatssecretaris uitgegaan is van een onjuiste rechtsopvatting en dat hij hierin niet volhard heeft nadat de onjuistheid van deze rechtsopvatting is gebleken. Dit is echter niet voldoende. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet ook aannemelijk zijn dat het beleid zonder die onjuiste rechtsopvatting achterwege zou zijn gebleven. De A-G laat dit aspect in de conclusie rusten. Hof Amsterdam oordeelde in hoger beroep echter -en daarin kunnen wij ons vinden- dat evenmin aannemelijk is dat die regeling zonder die (onjuiste) rechtsopvatting zou zijn gebleven omdat het niet goed denkbaar is dat de staatssecretaris niet heeft beseft dat het begunstigend beleid in strijd was met het bepaalde in de btw-richtlijn en het BUA. Het laatste woord over de (vermeende) strijd met het gelijkheidsbeginsel is daarom -wat ons betreft- nog niet gezegd.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op