20 september 2018A-G: Een reisbureau is btw verschuldigd op het moment waarop de vooruitbetaling wordt ontvangen

Feiten

Skarpa Travel (hierna: Skarpa) is een reisbureau. Skarpa past de reisbureauregeling toe. Skarpa ontvangt vooruitbetalingen van zijn klanten die tot 100% van de door hen te betalen prijs kunnen bedragen. Volgens de btw-richtlijn wordt de btw bij een vooruitbetaling die wordt gedaan voordat diensten feitelijk worden verricht, verschuldigd over het ontvangen bedrag op het moment van die betaling. Tegelijkertijd vallen de diensten van Skarpa onder de reisbureauregeling. Op grond van deze regeling berekent Skarpa btw over zijn winstmarge. De definitieve winstmarge van Skarpa is echter nog onbekend wanneer de vooruitbetalingen worden ontvangen: de door Skarpa aan zijn leveranciers te betalen bedragen staan namelijk nog niet vast of kunnen wijzigen.

Procedure

Volgens de Poolse Belastingdienst is Skarpa btw verschuldigd over het ontvangen bedrag op het moment van de vooruitbetaling. Skarpa is het daar niet mee eens, omdat op dat moment de winstmarge nog niet definitief vaststaat. De verwijzende rechter heeft prejudiciële vragen gesteld in deze zaak. De verwijzende rechter wenst te vernemen of voor de verschuldigdheid van btw op vooruitbetalingen de algemene regel van toepassing is op diensten die onder de reisbureauregeling vallen. Indien dit het geval is, wenst de verwijzende rechter te vernemen over welk bedrag btw moet worden geheven aangezien de definitieve winstmarge pas nadat de vooruitbetalingen zijn gedaan, kan worden vastgesteld.

Conclusie A-G

A-G Bobek is van mening dat Skarpa, die gebruik maakt van de reisbureauregeling, de btw over de vooruitbetalingen die zij van haar klanten ontvangt, is verschuldigd op het moment waarop de vooruitbetaling wordt ontvangen. De A-G is van mening dat in het algemeen de vaste benadering van het HvJ is dat alle in de btw-richtlijn geregelde afwijking restrictief moeten worden uitgelegd. Dit betekent dat hun werkingssfeer strikt moet worden beperkt tot de tekst en de doelstelling waarvoor ze zijn ontworpen, zelfs wanneer verdere afwijkingen mogelijk lijken te zijn.

Op het niveau van de reisbureauregeling heeft het HvJ er meermaals aan herinnerd dat de reisbureauregeling, als uitzondering op de normale regeling van de btw-richtlijn, enkel mag worden toegepast voor zover dit ter verwezenlijking van de doelstelling ervan noodzakelijk is. De A-G ziet niet in hoe afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de door de reisbureauregeling beoogde doelen door toepassing van de tijdsregel van art. 65 btw-richtlijn. Met het verschuldigd worden van de btw bij ontvangst van vooruitbetalingen wordt de btw nog steeds in rekening gebracht over reisdiensten in de lidstaten waarin deze worden uitgevoerd. Die btw zou dan niet worden afgetrokken in die lidstaten, maar door het reisbureau naar de klant worden doorgeschoven en het reisbureau zou dan btw in rekening brengen over zijn winstmarge en deze in de lidstaat waar hij is gevestigd betalen.

De A-G merkt vervolgens op dat de btw op het moment waarop de respectieve vooruitbetalingen worden ontvangen dient te worden berekend over de winstmarge. De winstmarge moet worden vastgesteld op het verschil tussen de als vooruitbetaling ontvangen som en het overeenkomstige percentage van de totaal voor een bepaalde handeling te voorziene kosten. Volgens de A-G is dit de meest praktische oplossing.

Wij zijn het eens met de conclusie van de A-G. Wij zijn het niet eens met het standpunt dat het in art. 65 btw-richtlijn bepaalde tijdstip waarop de btw over de verrichte vooruitbetaling verschuldigd wordt, niet van toepassing is op vooruitbetalingen die worden verricht volgens de winstmargeregeling belaste diensten van een reisbureau. In art. 65 btw-richtlijn noch in enige andere bepaling van deze richtlijn is dit namelijk direct terug te vinden. Het is vaste jurisprudentie dat in de btw-richtlijn geregelde afwijkingen strikt moeten worden uitgelegd. Verder merken wij op dat art. 65 btw-richtlijn ziet op de vraag wanneer btw verschuldigd is en de artikelen 306 t/m 308 zien op de wie/wat vraag, de artikelen kunnen dus naast elkaar bestaan. Wij verwachten dat het HvJ de conclusie van de A-G volgt. Voor meer informatie over de reisbureauregeling verwijzen wij jullie naar paragraaf 11.6 van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op