18 januari 2013A-G: beheersdiensten voor vastgoedbeleggers vrijgesteld van btw-heffing

Een NV, die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid, verricht managementdiensten aan drie door pensioenfondsen opgerichte vennootschappen die beleggen in vastgoed. De werkzaamheden van de NV bestaan uit het uitgeven van (certificaten van) aandelen, het voeren van het bestuur en management van de vennootschappen en het aan- en verkopen en exploiteren van vastgoed.

Het beheer van ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen is vrijgesteld. Kwalificeren de vastgoedvennootschappen die kapitaal verkrijgen door de uitreiking van aandelen en het rendement uitbetalen als als ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens dividend en zijn de door de NV verrichte managementdiensten aan te merken als vrijgestelde beheersdiensten? De NV meent van wel, de inspecteur van de Belastingdienst is echter een tegengestelde mening toegedaan en heeft de NV daarom een naheffingsaanslag opgelegd.

In eerste aanleg en in hoger beroep is in deze zaak door zowel Rechtbank Breda als Hof Den Bosch geoordeeld dat sprake is van vrijgestelde beheersdiensten. De staatssecretaris heeft daarop cassatieberoep ingesteld. A-G Van Hilten concludeert dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de vastgoedvennootschappen kwalificeren als ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens, omdat het vermogen door verschillende beleggers bijeen is gebracht en de deelnemers (waaronder de pensioenfondsen) in het resultaat van de vastgoedvennootschappen delen door middel van dividenduitkeringen. A-G Van Hilten concludeert vervolgens dat het begrip ‘beheer’ diverse diensten omvat, zoals het nemen van beslissingen omtrent en het uitvoeren van de aan- en verkoop van beleggingen en de daarmee samenhangende (administratieve) dienstverlening. De werkzaamheden die onder ‘beheer’ vallen kunnen enigszins van elkaar verschillen naar gelang de waarden waarin belegd wordt (vastgoed dan wel effecten). Omdat het hof geen onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip ‘beheer’, adviseert de A-G de Hoge Raad het beroep in cassatie ongegrond te verklaren, nu volgens haar sprake is van vrijgestelde vermogensbeheersdiensten.

Zie 8.3.1.8 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor vermogensbeheer.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op