20 augustus 20156%-tarief niet van toepassing op zonnebrandmiddel en tandpasta

De levering van zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta’s is niet belast met het 6%-tarief, zo heeft Hof Amsterdam recent geoordeeld. 

X B.V. is leverancier van zonnebrandmiddelen met UV-filters en fluoridehoudende tandpasta’s. X is van mening dat zij hierop het 6%-tarief mag toepassen, omdat deze producten kwalificeren als geneesmiddelen zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Volgens de inspecteur van de Belastingdienst is hiervan echter geen sprake en dient het algemene btw-tarief toegepast te worden. 

In navolging van Rechtbank Noord-Holland heeft Hof Amsterdam in deze zaak geoordeeld dat geen sprake is van geneesmiddelen. Het hof overweegt daarbij, onder verwijzing naar jurisprudentie van het HvJ EU, dat een product aangemerkt kan worden als geneesmiddel op grond van zijn aandiening (het aandienings- of presentatiecriterium) of op grond van zijn werking (het toedieningscriterium). 

Een product voldoet aan het aandieningscriterium indien het een therapeutische werking claimt met betrekking tot ziekten – dan wel een gebrek, wond of pijn – of door zijn presentatiewijze die indruk wekt bij de doorsnee consument. X meent dat op grond van de hoge verkoopcijfers van de zonnebrandmiddelen en tandpasta’s, in combinatie met de informatie op de website van de fabrikant en op het product zelf, aannemelijk is geworden dat de gemiddelde consument aan de producten een profylactische (preventieve, red.) werking toekent. Volgens het hof is dit niet het geval, aangezien de producten door de Inspectie voor de Volksgezondheid en het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet als zodanig zijn bestempeld en niet aannemelijk is geworden dat voor de consument het profylactische – en niet het reinigende, verzorgende of cosmetische – element doorslaggevend is. 

Aan het toedieningscriterium wordt voldaan indien het een product betreft waarvan de farmacologische eigenschappen wetenschappelijk zijn vastgesteld en die daadwerkelijk zijn bestemd om een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen. Hieraan is volgens het hof evenmin voldaan. Niet aannemelijk is gemaakt dat de zonnebrandmiddelen en de tandpasta’s een substantie bevatten die de werkelijke stofwisseling van de mens beïnvloedt. 

Het beroep dat X op het gelijkheidsbeginsel doet door erop te wijzen dat mentholpoeder als geneesmiddel is aangemerkt, hoewel strikt  genomen niet aan de criteria  hiervoor wordt voldaan, slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat mentholpoeder niet gelijksoortig is aan zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta’s. De zonnebrandcrème met het product “N-crème” is evenmin gelijksoortig aan de zonnebrandmiddelen van X. Dit product is namelijk geregistreerd als geneesmiddel en wordt al tientallen jaren vergoed vanuit de basisverzekering. Ook een beroep op het neutraliteitsbeginsel ten aanzien van dit product faalt. Het beroep van  X wordt dan ook afgewezen; de levering van de producten is belast met 21% btw.

Zie