20 juni 20122013: beperking btw-vrijstelling (para)medische diensten

In het kader van het Lenteakkoord zijn de partijen VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie overeengekomen dat per 1 januari 2013 de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door (para)medische beroepsbeoefenaren wordt beperkt. Deze wijziging kent een lange voorgeschiedenis. 

Aanloop

In 2007 waren de diensten door beoefenaren van een (para)medisch beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG (hierna: BIG-beroepsbeoefenaren) en de diensten door psychologen vrijgesteld van btw-heffing. In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008 werd voorgesteld om de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten te beperken tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren die een op het verlenen van deze diensten gerichte BIG-opleiding hebben voltooid. Door het amendement ‘Vendrik c.s.’ heeft alleen de beperking tot de gezondheidskundige verzorging van de mens het gehaald. 

In het Belastingplan 2009 werd opnieuw voorgesteld om de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten te beperken tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren, voor zover deze handeling tot het deskundigengebied van het BIG-beroep behoort en onderdeel vormt van de BIG-opleiding. Het parlement ging akkoord met deze beperking per 1 juli 2009, met dien verstande dat ook de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een (para)medische beroep waarvoor regels, met inbegrip van kwaliteitseisen betreffende opleiding en beroepsuitoefening, zijn vastgesteld door de minister van VWS en welk beroep is vermeld in een ‘VWS-register’ per 1 juli 2009 vrijgesteld zou zijn van btw-heffing. Dit register is er nog steeds niet. In afwachting van het VWS-register is goedgekeurd dat de ‘btw-vrijstelling zoals die gold tot 1 juli 2009 wordt toegepast (zie 8.2.1). 

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt -kort gezegd- de stekker uit het VWS-register getrokken. Het is volgens de staatssecretaris niet goed mogelijk om een goed onderscheid te maken tussen goede alternatieve behandelaars en kwakzalvers. Daarnaast zou een VWS-register omvangrijke uitvoeringslasten met zich meebrengen. Om die reden wordt voorgesteld om de btw-vrijstelling per 1 januari 2013 terug te brengen tot (para)medische diensten door BIG-beroepsbeoefenaren, voor zover deze dienst behoort tot het deskundigengebied van het BIG-beroep en onderdeel vormt van de BIG-opleiding. 

Het voorgaande betekent dat de btw-vrijstelling per 1 januari 2013 vervalt voor complementaire (para)medische handelingen door CAM-artsen of fysiotherapeuten, zoals accupunctuur of osteopathie. Ook de (para)medische diensten door psychologen met een NIP-registratie, de NVO basis-orthopedagoog, de LVE-eerstelijnspsycholoog, de cognitief gedragstherapeut, de ECP-therapeut en psychologen met een HBO-opleiding pedagogen en chiropractoren zijn in 2013 belast met 21% btw. Voor enkele differentiaties die qua opleidingsduur en -niveau gelijkwaardig zijn aan die van een gezondheidszorgpsycholoog, namelijk de kinder- en jeugdpsycholoog (incl. specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist blijft de btw-vrijstelling op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit gelden.

Wat te doen?

Voor niet-BIG-beroepsbeoefenaren en BIG-beroepsbeoefenaren die (para)medische handelingen verrichten waarvoor ze geen BIG-opleiding hebben genoten betekent dit wetvoorstel dat zij volgend jaar geheel of gedeeltelijk btw-plichtig worden. Zij moeten verzoeken om de uitreiking van aangiftebiljetten en ter zake van deze (para)medische handelingen periodiek 21% btw op aangifte gaan voldoen. De btw op de hieraan toerekenbare kosten mag de (para)medische beroepsbeoefenaar periodiek in de btw-aangifte in aftrek brengen. Indien in 2012 (termijn)facturen zijn ontvangen voor goederen of diensten die in 2012 nog niet in gebruik genomen zijn, mag de btw op deze facturen alsnog (deels) in aftrek worden gebracht in het tijdvak waarin het goed of de dienst in gebruik genomen wordt (zie 10.5). Voor investeringsgoederen die zich in 2012 en 2013 nog in de herzieningstermijn bevinden kan in de laatste aangifte van het boekjaar in beginsel alsnog een deel van de aanschaf-btw worden teruggevraagd (zie 10.5). 

Para(medische) beroepsboefenaren die werkzaam zijn als eenmansondernemer of in een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, v.o.f. etc.) kunnen de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen indien in 2013 na aftrek van voorbelasting niet meer btw verschuldigd is dan € 1.883. De KOR houdt in dat het verschuldigde btw-bedrag van € 1.883 of minder wordt verminderd met 2,5 x (€ 1.883 -/- verschuldigde btw). Indien aannemelijk is dat door deze vermindering per saldo geen btw verschuldigd is kan de fiscus verzocht worden om ontheffing van administratieve verplichtingen. In dat geval hoeft de btw-ondernemer geen btw-aangiften in te dienen, behoudens voor zover hij verwervings-btw of verlegde btw verschuldigd is (zie 11.1). 

Een (para)medische beroepsbeoefenaar die voor 2013 ontheffing van administratieve verplichtingen wenst dient hiervoor in 2012 een verzoek in te dienen. De ontheffing geldt namelijk in het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend.

Bezwaar?

Heeft het nog zin om bezwaar te maken tegen de voldoening van de btw in 2013? Naar onze mening is dit op basis van de huidige stand van de rechtspraak slechts zinvol indien de (para)medische beroepsbeoefenaar kan bewijzen dat als zijn (para)medische handeling door een andere (BIG-)beroepsbeoefenaar zou zijn verricht die vrijgesteld zou zijn van btw-heffing én zijn handeling van een gelijkwaardige kwaliteit is. De bewijslast rust op de (para)medische beroepsbeoefenaar. Naar onze inschatting heeft het bezwaar uitsluitend kans van slagen indien een (para)medische beroepsbeoefenaar BIG-handelingen verricht waarvoor hij geen BIG-opleiding heeft genoten. Hierbij kan gedacht worden aan een arts die fysiotherapie verricht. Op grond van de wet kunnen (para)medische niet-BIG-handelingen (met uitzondering van de medische diensten door de kinder- en jeugdpsycholoog (incl. specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist) immers nooit vrijgesteld zijn van btw-heffing. 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op